Vote-by-Mail Voting

Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu-qua-Thư Khẩn Cấp
Nếu quý vị vẫn chưa nộp đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư khi hết hạn, quý vị vẫn có thể nhận được lá phiếu trong trường hợp có một số điều cản trở quý vị đến bỏ phiếu tại một phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử. Yêu cầu phải làm đơn có ký tên theo điều luật của hình phạt khai man.

 

Làm đơn yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư khẩn cấp ►

Phải Làm Gì nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Lá Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng quý vị đã không ký tên trên phong bì của lá phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi lại lá phiếu. Chúng tôi có một mẫu đơn để cho quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên cho lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tờ khai cho phong bì của lá phiếu bầu-qua-thư không ký tên 

Phải Làm Gì nếu Chữ Ký của Quý Vị trên Phong Bì của Lá Phiếu Bầu-qua-Thư Không Giống với Chữ Ký trong Hồ Sơ của Quý Vị

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký của quý vị trên phong bì của lá phiếu bầu-qua-thư không giống với chữ ký trong hồ sơ của quý vị. Chúng tôi có một mẫu đơn để cho quý vị xác nhận chữ ký của mình cho lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tờ khai để xác nhận chữ ký cho lá phiếu bầu-qua-thư ►

Đơn để Phân Phát Phiếu Bầu-qua-Thư

Được chỉ định cho các cá nhân, nhóm và tổ chức có phân phát đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư. Giao diện linh động này cho phép quý vị chỉnh sửa các mẫu đơn và đảm bảo tuân theo các quy tắc về định dạng của chúng tôi.

Tạo ra mẫu đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư để phân phối trên diện rộng ►

Tìm Hiểu Xem Quý Vị đã là một Cử Tri Bầu-qua-Thư hay chưa

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể đã là một cử tri bầu-qua-thư thường xuyên (điều này có nghĩa là quý vị sẽ tự động nhận được lá phiếu bầu-qua-thư cho mỗi kỳ bầu cử) thì quý vị có thể xác nhận tình trạng của quý vị bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi.

Sử dụng công cụ tìm kiếm để kiểm tra tình trạng bầu-qua-thư ►

Các kiểu Cử Tri Bầu-qua-thư
Bầu-qua-thư cho phép các cử tri nhận và nộp lá phiếu của họ cho bất cứ kỳ bầu cử nào qua đường bưu điện.  Việc yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư rất dễ dàng: 

  • Cử tri bầu-qua-thư thường xuyên không cần phải yêu cầu lá phiếu; lá phiếu sẽ được tự độnng gửi qua đường bưu điện đến các cử tri này cho những kỳ bầu cử trong trương lai. 
  • Yêu cầu một lần để nhận lá phiếu bầu-qua-thư cụ thể cho kỳ bầu cử.  Loại đơn này chỉ có giá trị cho một kỳ bầu cử. 

Điều quan trọng cần lưu ý là lá phiếu đã bầu phải được nhận không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử, nhưng lá phiếu phải được ký tên và ghi ngày không trễ hơn Ngày Bầu Cử để được đếm.

Hủy Bỏ Tình Trạng Bầu-qua-Thư Thường Xuyên của Quý Vị
Kể cả khi được liệt kê là cử tri bầu-qua-thư "thường xuyên" bất kỳ cử tri nào cũng có thể rút tên khỏi tình trạng thường xuyên và áp dụng phiếu bầu-qua-thư cho mỗi kỳ bầu cử hoặc trở lại phòng phiếu tại địa phương của quý vị và đích thân đến bỏ phiếu.

Hủy bỏ tình trạng là cử tri bầu-qua-thư thường xuyên của tôi ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Lá Phiếu Bầu-qua-Thư
Hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết các quy định và luật liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư.  Điều quan trọng là quý vị cần đọc kỹ các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi lại lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Đọc các hướng dẫn về phiếu bầu-qua-thư ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Lá Phiếu Bầu-qua-Thư cho Cử Tri là Quân Nhân/Cử Tri ở Hải Ngoại
Hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết các quy định và luật liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư.  Điều quan trọng là quý vị cần đọc kỹ các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi lại lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Xem các hướng dẫn về bầu-qua-thư cho Cử Tri là Quân Nhân/Cử Tri ở Hải Ngoại ►