Nhảy đến nội dung

Thông Tin Vận Động Tài Chính

Công Bố về Vận Động Tài Chính
Sử dụng hệ thống lập hồ sơ công bố vận động tài chính của chúng tôi, quý vị có thể tim các báo cáo về vận động tài chính, cũng như lập hồ sơ báo cáo vận động tài chính trực tuyến.

Vào hệ thông công bố vận động tài chính của chúng tôi ►

Lịch Trình Công Bố Vận Động Tài Chính Nửa Năm Một Lần cho Năm 2020

Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn cho việc lập báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm. 

Xem lịch trình lập hồ sơ vận động tài chính ►

Quý Vị Có Phải Là một Ứng Cử Viên và Cần Phải Lập Hồ Sơ Không?
Hội Đồng Giám Sát Quận Orange đã thông qua một sự thay đổi của Quy Định Cải Tổ Vận Động Tài Chính ở Quận Orange, thêm vào đoạn 1-6-32. Sự thay đổi trong quy định yêu cầu các viên chức quận, ứng cử viên, hoặc ủy ban lập hồ sơ tài liệu công bố vận động tài chính bằng điện tử. 

Mặc dù những người lập hồ sơ nêu trên được quy định lập hồ sơ điện tử, việc lập hồ sơ điện tử là một dịch vụ miễn phí cho bất kỳ người lập hồ sơ nào.

Nếu quý vị là một người lập hồ sơ, và đã có tên truy cập và mật mã của quý vị, hãy bấm vào đây để bắt đầy quy trình lập hồ sơ điện tử. ►

Mới Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Điện Tử?
Nếu quý vị là một người lập hồ sơ, và cần tên truy cập và mật mã để bắt đầu quy trình lập hồ sơ điện tử, vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi tại số 714 567-7558.

Nếu quý vị muốn lập báo cáo theo định dạng trên giấy, hãy gọi số 714-567-7558 để có thông tin về quy trình này.

Quy Định Cải Tổ Vận Động Tài Chính ở Quận Orange
Xem nội dung quy định và nghĩa vụ của ứng cử viên.

Xem quy định ►

 

Lập Hồ Sơ Vận Động Tài Chính bằng Điện Tử

 

Giờ đây chúng tôi cung cấp tất cả các mẫu công bố vận động tài chính để tạo cơ hội lập hồ sơ điện tử. Điều được tăng cường mới này có nghĩa là tổ chức hợp lý quy trình lập hồ sơ vận động trong khi vẫn giúp cho việc lập hồ sơ được tiếp cận dễ dàng hơn đối với công chúng.

Trong khi việc tiếp nhận quy định mới của Quận chỉ yêu cầu các viên chức dân cử của quận*, ứng cử viên hoặc ủy ban phải tuân theo, quy trình này sẽ có sẵn cho bất kỳ ai được quy định lập hồ sơ công bố vận động tài chính với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.

Quý vị sẽ có khả năng nhập dữ liệu của mình khi quý vị tiến hành toàn bộ hồ sơ hoặc có thể làm từng lúc một.

Quý vị có thể lưu lại bản nháp để có sẵn cho quý vị xem lại vào bất kỳ lúc nào.

Việc điều chỉnh cho người lập hồ sơ sẽ được giảm thiểu khi phần mềm xác định các dữ liệu được nhập vào của quý vị.

Người lập hồ sơ không bị tính lệ phí để tham gia.

Nếu quý vị muốn lập hồ sơ công bố vận động tài chính của quý vị bằng điện tử, hãy cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri biết mong muốn của quý vị bằng cách liên lạc với Christina Avila: 714-567-7558; christina.avila@rov.ocgov.com .

*Các chức vụ của Quận bao gồm Giám Sát Viên Quận, Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y, Chánh Công Tố, Thẩm Định Viên, Thủ Quỹ-Chuyên Viên Thu Thuế, Chánh Lục Sự Quận, Kiểm Tóan Viên, Quản Lý Hành Chính Công và Giám Đốc Học Chánh của các Trường Học.