Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Cần Phải Làm Gì nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo là quý vị không ký tên của mình trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi trả lại phiếu bầu. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên cho phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tải về tờ khai cho việc ký tên trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư ►

Cần Phải Làm Gì nếu Chữ Ký trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư của của Quý Vị Không Trùng Khớp Với Chữ Ký của Quý Vị trong Hồ Sơ

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký trên phong bì phiếu bầu-qua-thư của quý vị không khớp với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tải về tờ khai xác nhận chữ ký cho phiếu bầu-qua-thư ►

Cần Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì Bỏ Phiếu Có Điều Kiện

Tải về tờ khai phong bì phiếu bầu có điều kiện không ký tên ►

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư trong Năm 2020

Từ đầu năm 2020, mỗi cử tri trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Để tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới ở Quận Orange bao gồm việc bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Trung Tâm Bầu Cử trên trang mạng của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Đọc các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư Đối Với Cử Tri Trong Quân Đội/Ở Hải Ngoại
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Xem các hướng dẫn cho phiếu bầu qua thư đối với cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ►

Phiếu Bầu Khẩn Cấp

Bấm vào đây để tải về tờ khai nhận phiếu bầu khẩn cấp định dạng PDF ►

Số Phiếu Bầu Qua Thư Được Gửi Đi

Xem số phiếu được gửi đi mỗi ngày cho kỳ bầu cử hiện tại ►

Số Phiếu Bầu Qua Thư Được Gửi Trả Lại

Xem số phiếu được gửi trả lại mỗi ngày cho kỳ bầu cử hiện tại ►