Skip to main content

Lối Ra Vào Công Cộng để Phục Vụ Công Chúng của chúng tôi hiện đã mở cửa lại với các quy trình và công cụ được thiết kế để làm chậm đi sự lây lan của dịch COVID-19. Thời gian làm việc ở tiền sảnh của chúng tôi là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 714-567-7600, hoặc truy cập ocvote.com để được trợ giúp. Hãy bảo vệ bản thân và giữ gìn sức khoẻ.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Việc Bỏ Phiếu ở Quận Orange

Việc Bầu Cử Đang Thay Đổi!

Các kỳ bầu cử sắp tới ở Quận Orange sẽ được tiến hành khác với trước đây, với sự xuất hiện của Trung Tâm Bầu Cử. Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ tốt hơn là một phòng phiếu truyền thống-Trung Tâm Bầu Cử là một trải nghiệm về dịch vụ bầu cử hoàn chỉnh. Bầu lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy ghé qua vào cuối tuần, ngay cả ghi danh để bầu cử. Hãy tham khảo tất cả lợi ích của việc bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, tất cả được thiết kế để cải thiện trải nghiệm cho cử tri.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử. Xác định vị trí của một Trung Tâm Bầu Cử ở bên dưới.

Bỏ Phiếu tại Nhà

Tất cả các cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận một phiếu bầu-qua-thư. Nếu quý vị muốn đích thân đến bỏ phiếu, quý vị có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Giao phiếu bầu của quý vị trực tiếp đến chúng tôi một cách bảo mật bằng việc mang đến bất kỳ thùng đựng phiếu mới nào. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu. Xác định vị trí của một thùng đựng phiếu bầu ở bên dưới.

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Ghi Danh Bầu Cử

Cần ghi danh bầu cử, cập nhật hồ sơ ghi danh của quý vị, xác nhận thông tin của quý vị trong hệ thống, hoặc nhận được trả lời cho các câu hỏi về toàn bộ quy trình? Vui lòng bấm vào nút bên dưới để truy cập trang mạng Ghi Danh Cử Tri của chúng tôi.