Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai (Dự Luật 14)

 

 

Có luật mới về cuộc bầu cử sơ bộ công khai mà có hiệu lực trong năm 2012. "Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai" đòi hỏi tất cả ứng cử viên trong chức vụ do cử tri đề cử được liệt kê trên cùng lá phiếu. Trước đây được biết là chức vụ thuộc đảng, những chức vụ do cử tri đề cử  là chức vụ lập pháp tiểu bang, chức vụ quốc hội Hoa Kỳ, và chức vụ hiến pháp tiểu bang.

Đây có nghĩa là cử tri có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào, bất kể sự lựa chọn đảng nào mà cử tri đã chỉ định trong hồ sơ ghi danh cử tri của họ. Chỉ hai ứng cử viên mà nhận được nhiều phiếu bầu nhất - bất kể sự lựa chọn đảng - sẽ được đưa vào lá phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử, bất kể tổng số phiếu bầu. Mặc dù nếu ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50 phần trăm + 1), người đó phải vào chung kết trong Cuộc Tổng Tuyển Cử. Và, mặc dù nếu chỉ có hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ, vẫn bắt buộc có Cuộc Tổng Tuyển Cử.

Ứng cử viên được ghi tên vào từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ có thể chỉ được đưa vào Cuộc Tổng Tuyển Cử nếu ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên hàng đầu được phiếu nhiều nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Cử tri không thể ghi tên vào cho tranh cử do cử tri đề cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử.

“Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai" của California không áp dụng cho những ứng cử viên ra ứng cử cho những chức vụ địa phương hoặc Tổng Thống Hoa Kỳ.