Chuẩn Bị cho Ngày Bầu Cử

Trong khi bầu cử tiếp tục tiến triển quý vị sẽ tìm thấy nhiều cách khác nhau để bỏ phiếu của quý vị trong Quận Orange. Chúng tôi lấy làm kiêu hãnh trong việc làm bầu cử đơn giản và thú vị. Quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời và đáp án cho những thắc mắc của quý vị qua những phần bầu cử trực giác của chúng tôi mà sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho một kinh nghiệm bầu cử nhanh chóng, dễ dàng và có hiệu quả.


Ước Lượng Thời Gian Chờ Đợi tại Phòng Phiếu
Chúng tôi đã phân tích dữ kiện tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử để cung cấp số ước lượng của thời gian chờ đợi của quý vị trong những lúc bầu cử bận rộn nhất.
Tìm hiểu thêm về thời gian chờ đợi được ước lượng ►


Những Cách Giúp Đỡ Cử Tri
Chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị những cách để giúp đỡ cử tri — tất cả mọi chuyện từ việc xếp hàng đến bãi đỗ xe. Hãy chuẩn bị tốt cho sự tắt nghẽn có thể xảy ra trong Ngày Bầu Cử.
Xem những cách giúp đỡ cử tri ►