Viết Kiến Nghị cho Chính Quyền của Quý Vị

 

Quyền lợi của việc kiến nghị được liệt kê trong Sự Tuyên Ngôn Độc Lập (ngày 4 Tháng Bảy, 1776). Trước việc này những việc kiến nghị lập lại của công dân cho Quốc Vương của Anh đã bị bác bỏ. Sau đây, sự tuyên ngôn của quyền lợi của những tiểu bang mới thành lập của Pennsylvania (1776), North Carolina (1776), Massachusetts (1790), và New Hampshire (1784) gồm có sự bảo đảm cho việc hội nghị lập pháp và kiến nghị hòa bình. Tuyên Ngôn Quyền Lợi của Delaware (1776) và Tuyên Ngôn Quyền Lợi của Maryland (1776) bảo vệ cốt để quyền lợi kiến nghị.

Sự tự do kiến nghị là quyền để hỏi chính quyền của vị làm việc gì hoặc kiềm chế lại một việc gì. Sự tự do kiến nghị cho quý vị quyền để viết đến những dân biểu đắc cử của quý vị và yêu cầu họ làm thông qua luật mà quý vị ủng hộ, hoặc có thể là căn kẽ như bản kiến nghị toàn tiểu bang đang thỉnh cầu sự thông qua của những luật mới. Quyền kiến nghị cũng giúp viên chức chính quyền biết những công dân suy nghĩ về việc gì và những hành động gì mà họ muốn chính quyền làm.

Dưới quyền kiến nghị, những cá nhân và nhóm của công dân có thể thỉnh cầu luật mới (tiến trình dự luật tiên khởi) hoặc thỉnh cầu lật bỏ một luật (tiến trình trưng cầu dân ý). Có những điều kiện khác nhau tùy theo loại kiến nghị. Văn phòng chúng tôi là viên chức nộp đơn kiến nghị cho khắp quận, khu học chánh và khu đặc biệt. Tổng Thư Ký Tiểu Bang là văn phòng nộp đơn kiến nghị cho khắp tiểu bang trong khi lục sự thành phố địa phương của quý vị là văn phòng nộp đơn kiến nghị cho địa phương. Những kiến nghị bãi nhiệm có những điều kiện khác nhau hơn những kiến nghị dự luật tiên khởi và trưng cầu dân ý.