Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Tóm Tắt

TỔNG TUYỂN CỬ

LỊCH TRÌNH TÓM TẮT

Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

 

Hồ Sơ Ứng Cử/Bắt Đầu Tuyên Bố Tranh Cử

Ngày 13 Tháng Bảy, 2020 

(E-113)

Ngày Cuối Cùng để Lập Hồ Sơ Ứng Cử/Tuyên Bố Tranh Cử

Ngày 7 Tháng Tám, 2020 

(E-88) 

Vào khoảng thời gian này, Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri sẽ gửi Qua Bưu Điện

Ngày 24 Tháng Chín, 2020 

Bắt Đầu (E-40) 

Ngày Đầu Tiên của việc Bầu-qua-Thư được Sẵn Sàng

Ngày 5 Tháng Mười, 2020 

(E-29) 

29 Ngày để Kết Thúc việc Ghi Danh

Ngày 5 Tháng Mười, 2020 

(E-29) 

Thời Hạn Cuối Cùng để Kết Thúc việc Ghi Danh

Ngày 19 Tháng Mười, 2020 

(E-15) 

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Từ Ngày 20 Tháng Mười, 2020 cho đến Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 

(E-14-0) 

Một Số Trung Tâm Bầu Cử được Mở Cửa

Ngày 24 Tháng Mười, 2020 

(E-10) 

Ngày Cuối Cùng để Làm Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Thay Thế cho Phiếu Bầu-qua-Thư

Ngày 27 Tháng Mười, 2020 

(E-7) 

Mở Cửa các Trung Tâm Bầu Cử Bổ Sung

Ngày 31 Tháng Mười, 2020 

(E-3) 

Ngày Bầu Cử

Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 

(E-0)