Skip to main content

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống 2020

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử đều được chi phối bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được tuân thủ. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi đã tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Sổ Tay cho Ứng Cử Viên
Nếu quý vị tranh cử vào chức vụ, điều quan trọng là hãy đọc sổ tay cho ứng cử viên.

Xem Sổ Tay cho Ứng Cử Viên 

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động
Mỗi cuộc bầu cử sẽ có các thời hạn để lập các báo cáo về hồ sơ vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động ►

Kế Hoạch Bầu Cử

Do đại dịch COVID-19, Tiểu Bang quy định mỗi Quận phải soạn thảo và công bố các hồ sơ về kế hoạch bầu cử cụ thể cho công chúng. Hãy xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

Xem Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử ở đây ►

Date:
11/03/2020
Archived:
No