Thông Tin Tiếp Cận Song Ngữ

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tận tụy trong việc tiếp cận tiên phong tuân theo những đòi hỏi về ngôn ngữ của Đạo Luật Quyền Bầu Cử cho mỗi kỳ bầu cử tổ chức trong Quận. Chúng tôi hãnh diện duy trì một chương trình ngôn ngữ toàn diện cho tất cả những ngôn ngữ được bao hàm. Chúng tôi tin rằng một chương trình tiếp ngoại thành công cho cộng đồng ngôn ngữ đòi hỏi những thành phần sau đây:

  • Sự hiện diện của ban nhân viên chương trình cộng đồng song ngữ đầy thời gian và tận tâm: Những Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng song ngữ của chúng tôi sắp xếp tất cả dịch vụ trong việc tiếp ngoại cử tri, phiên dịch tài liệu bầu cử và tuyển chọn tình nguyện viên  cho những cộng đồng ngôn ngữ. Với kinh nghiệm tiếp ngoại cộng đồng và kiến thức văn hóa của họ, những chuyên viên này phục vụ như là nhân viên liên lạc cộng đồng cho Sở Ghi Danh Cử Tri để tăng thêm sự tham gia của những cử tri mà đương đầu với những chướng ngại văn hóa và ngôn ngữ.
  • Tích cực và sáng tạo tiếp ngoại cộng đồng: Từ những vận động truyền thông đến những sự kiện mục tiêu cho khán giả cụ thể nào, chúng tôi có vài chương trình khác nhau để mở rộng sự tiếp ngoại cử tri của chúng tôi qua những nguồn giao thiệp địa phương. Những nỗ lực này rất quan trọng để gây ra sự nhận thấy về những vấn đề bầu cử và xây dựng những liên hệ liên tiếp với những cộng đồng ngôn ngữ mà chúng tôi phục vụ.
  • Kiểm tra chất lượng phiên dịch tài liệu bầu cử:  Phiên dịch tài liệu bầu cử phức tạp là một nhiệm vụ cần nhiều thời gian và phức tạp mà đòi hỏi sự tập trung cặn kẽ. Tiến trình mà chúng tôi đã thành lập bảo đảm những tài liệu bầu cử được dịch là chính xác, thích hợp và tiếp cận được.
  • Tiên phong tuyển chọn những nhân viên song ngữ làm ở phòng phiếu: Sự thách thức của việc tuyển chọn những nhân viên phòng phiếu song ngữ hội đủ điều kiện đòi hỏi chúng tôi tiếp cận tiên phong trong việc tuyển chọn. Chúng tôi khai thác những phương cách và hoạt động tuyển chọn khác nhau để liên tục mở rộng cơ sở dữ liệu tình nguyện viên của chúng tôi.

Trong nỗ lực của chúng tôi để tuân theo những đòi hỏi của việc trợ giúp ngôn ngữ như bắt buộc dưới Đoạn 203 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử, chúng tôi đã có thể cung cấp những dịch vụ bầu cử song ngữ khác nhau cho những cử tri mà cần sự trợ giúp ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp lại những nhu cầu của cử tri và làm việc với những cộng đồng ngôn ngữ để tăng lên sự tham gia của cử tri trong tiến trình dân chủ của việc bầu cử.

Để được thêm trợ giúp trong những ngôn ngữ được bao hàm xin liên lạc một trong những Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng của chúng tôi.