Nhảy đến nội dung
Các Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange Được Kiểm Tra về Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được tiến hành để chuẩn bị cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra độ chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu từ Ngày 13 Tháng Mười, 2020, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các thiết bị đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do quy trình kéo dài bao gồm tất cả các thiết bị trong cuộc kiểm tra, Việc Đối Chiếu Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý có thể chưa được diễn ra cho đến khi ít nhất là một tuần sau khi việc kiểm tra bắt đầu. Việc Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý là được bắt buộc theo luật được tiến hành cho mỗi cuộc bầu cử. Các Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý sẽ bao gồm sự xem xét lại việc lập trình của phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu và mỗi chức vụ tranh cử trên phiếu bầu. Quy trình này được công khai cho công chúng.

ĐIỀU GÌ: Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý
KHI NÀO: Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Mười, 2020 vào lúc 10:00 giờ sáng.
Ở ĐÂU: Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.