Nhảy đến nội dung
Quận Orange, Bầu Cử CA Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Santa Ana

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA –  Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Năm, 2020. 

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho các tranh cử có sự chênh lệch lớn hơn.

Trích lời ông Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

"Chúng tôi đã tổ chức cuộc kiểm toán giới hạn rủi ro đầu tiên như là một cuộc kiểm toán chính thức được sử dụng thay cho quy định trước đây là đếm 1% phiếu bầu bằng tay trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Westminster gần đây vào Ngày 7 Tháng Tư, 2020. Tổ chức việc kiểm toán giới hạn rủi ro là một cách rất tốt để kiểm toán cuộc bầu cử và cung cấp việc kiểm tra quan trọng về sự trung thực của quy trình bầu cử." Ông nói tiếp, “Đây là một cơ hội quý giá để tận dụng tính năng kiểm toán nâng cao của hệ thống bỏ phiếu mới của Quận Orange, đồng thời vẫn đảm bảo rằng các kết quả là đúng sự thật và chính xác.”

Trước khi bắt đầu việc kiểm toán giới hạn rủi ro Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ thiết lập hạt giống ngẫu nhiên được sử dụng với phần mềm kiểm toán của dãy số ngẫu nhiên được đưa ra.

Hạt giống là một dãy số bao gồm ít nhất 20 con số, và mỗi con số sẽ được chọn theo thứ tự của việc tung xúc sắc 10 mặt. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ chỉ định một hoặc nhiều nhân viên thay phiên nhau tung xúc sắc.

Việc thiết lập hạt giống theo cách này là kết quả ngẫu nhiên phù hợp, và có thể xác nhận được, sự lựa chọn mỗi phiếu bầu để kiểm tra và kiểm toán, và đảm bảo sự trung thực và giá trị thống kê của việc kiểm toán giới hạn rủi ro.

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ công bố kết quả bầu cử được kiểm toán, cùng với việc mã hóa được trộn lẫn với nội dung, trước nghi thức chọn hạt giống, và sẽ công bố hạt giống trên trang mạng ngay lập tức sau khi được thiết lập.

Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hiện đang đóng cửa không tiếp công chúng theo lệnh về chăm sóc sức khỏe do dịch COVID-19. Công chúng có thể xem toàn bộ quy trình kiểm toán qua video được phát sóng trên mạng tại  ocvote.com/rla

KHI NÀO: 

  • Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Năm , 2020 - lúc 10:00 am (hạt giống ngẫu nhiên được chọn bằng cách tung xúc sắc 10 mặt)

Ở ĐÂU:

  • Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA
  • Có sẵn cho công chúng quan sát trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri tại at ocvote.com/rla

BẰNG CÁCH NÀO:

  • Một khi hạt giống ngẫu nhiên được thiết lập thì việc lấy ra các phiếu bầu thực thể sẽ được tiến hành và việc kiểm toán so sách phiếu bầu sẽ bắt đầu.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.