Nhảy đến nội dung
Bầu Cử CA, Quận Orange Công Bố Bản Tóm Tắt của Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một Năm 2020

Cuộc Tổng Tuyển Cử Lịch Sử vào Tháng Mười Một 2020 cho thấy các dữ liệu cử tri đáng chú ý ở nhiều mục. 

SANTA ANA, CA – Ngày 22 Tháng Một, 2021 – Theo sau số liệu kỷ lục về tỉ lệ cử tri bỏ phiếu và sự thay đổi thói quen của cử tri trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố một báo cáo chi tiết về thói quen của cử tri và khảo sát dữ liệu từ cuộc bầu cử.

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một vừa độc đáo vừa mang tính lịch sử trong bầu cử do đại dịch COVID-19 đã mang đến nhiều thử thách chưa từng có tiền lệ đối với việc điều hành bầu cử trên toàn quốc.

Vào thời điểm của cuộc bầu cử, có khoảng 1.7 triệu cử tri đã ghi danh bỏ phiếu là những người đã nhận tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và một phiếu bầu chính thức qua bưu điện. Ở Quận Orange, có tổng cộng 1,546,570 lá phiếu đã bầu là 87.3% số cử tri đã bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, là một trong những cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất ở Quận Orange và là một trong những cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất ở California. Bản báo cáo nhấn mạnh cách cử tri bầu phiếu, khi nào và ở đâu thêm vào các khuynh hướng và những thay đổi so với các Cuộc Bầu Cử Tổng Thống trước đây. Phân tích bao gồm số liệu của tỉ lệ cử tri bỏ phiếu, sự tham gia theo đảng phái, và phương pháp bỏ phiếu.

Để bổ sung cho dữ liệu về thói quen của cử tri, báo cáo toàn diện này cũng bao gồm dữ liệu từ bảy khảo sát, bao gồm nhiều mục từ cuộc bầu cử và điều này cung cấp thông tin chi tiết về thành tích hoạt động của Sở Ghi Danh Cử Tri.

Trích lời Ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri:

"Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 2020 không giống bất kỳ sự kiện lịch sử hiện đại nào – tại đây ở Quận Orange chúng tôi không chỉ thay đổi cách bỏ phiếu trong năm 2020, mà còn thành công khi ứng dụng một hệ thống bỏ phiếu mới trong đại dịch toàn cầu.” Ông nói tiếp, “đội ngũ nhân viên của tôi và tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội để tiếp tục cung cấp dịch vụ xuất sắc và duy trì sự tin cậy của công chúng và sự tự tin vào bầu cử ở Quận Orange.”

Báo Cáo Sơ Lược về Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 2020 có thể được tìm thấy trong Thư Viện Bầu Cử tại ocvote.com/election-library.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.