Nhảy đến nội dung
Thông Tin Quan Trọng cho Cử Tri Nhận Phiếu Bầu-qua-Thư

Cử tri Không Chọn Đảng nên kiểm tra xem phiếu bầu đúng của họ có đúng không


SANTA ANA, CA - Những cử tri đã yêu cầu phiếu bầu-qua-thư (hoặc là những người thường nhận phiếu bầu qua thư cho mỗi kỳ bầu cử) sẽ nhận được phiếu bầu của họ trong vài ngày tới. Các phiếu bầu này đã được chuẩn bị để in vào Ngày 23 Tháng Tư, 2016, điều này có nghĩa là nếu một cử tri thay đổi chính đảng mà họ đã ghi danh, hoặc yêu cầu phiếu bầu cho một chính đảng cụ thể sau ngày này, phiếu bầu mà họ nhận được có thể không thể phản ảnh điều đó.

Nếu phiếu bầu nhận được không phải là của chính đảng đã được yêu cầu, cử tri có thể truy cập ocvote.com/second và yêu cầu một phiếu bầu thay thế, phiếu bầu này sẽ được gửi đến trong vòng 24-48 giờ.

Cử tri không chỉ định việc lựa chọn đảng khi ghi danh sẽ có ba lựa chọn:

1. Họ có thể bỏ phiếu bằng phiếu bầu không đảng phái (không bao gồm các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống)
2. Họ có thể yêu cầu một phiếu bầu của đảng Dân Chủ, đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hoặc đảng Tự Do
3. Họ có thể ghi danh lại (trước Ngày 23 Tháng Năm) là thành viên của đảng Cộng Hòa, đảng Xanh, hoặc đảng Hòa Bình và Tự Do và yêu cầu phiếu bầu-qua-thư, sẽ bao gồm các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống của đảng mà họ chọn.

Để ghi danh bỏ phiếu (hoặc ghi danh lại) cử tri có thể truy cập ocvote.com/registration

Để xác nhận việc ghi danh hiện tại cử tri có thể truy cập ocvote.com/verify

Để yêu cầu phiếu bầu thứ hai cử tri có thể truy cập ocvote.com/second

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.