Nhảy đến nội dung
Việc Đếm Lại Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster Đã Kết Thúc với Kết Quả Không Thay Đổi

Không có thay đổi trong chứng nhận kết qua bầu cử ban đầu sau khi chính thức kết thúc việc đếm lại phiếu bầu

Ngày 29 Tháng Năm, 2020 - SANTA ANA - Việc đếm lại các lá phiếu đã bầu trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster đã kết thúc mà không có sự thay đổi nào đối với kết quả ban đầu. Việc đếm lại phiếu bầu bắt đầu vào Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tư, 2020 và kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Năm, 2020.

Trong khi đếm lại phiếu bầu thì mỗi lá phiếu đã được đếm lại bằng tay (17,205) ở 30 khu bầu cử và các tài liệu bầu cử đã được xem xét bởi người yêu cầu đếm lại phiếu bầu. Không có sự thay đổi nào về tổng số phiếu bầu - theo Bộ Luật Bầu Cử California §15632 kết quả chứng nhận ban đầu cho các lá phiếu đã bầu sẽ giữ nguyên là kết quả được chứng nhận chính thức.

Các chi tiết đầy đủ của việc đếm lại phiếu bầu, bao gồm tổng số phiếu bầu đếm tay, có thể được tìm thấy tại ocvote.com/recount. 

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.