Nhảy đến nội dung

Tài Liệu cho Báo Chí về việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Cập Nhật Báo Cáo về Chương Trình Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố trong hôm nay các Cập Nhật Báo Cáo về Chương Trình Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư ở Quận Orange trong năm 2011 của họ. Cập nhật này được thực hiện sau khi công bố báo cáo về chương trình bỏ phiếu Bầu-qua-Thư năm 2009 của họ theo yêu cầu của Hội Đồng Giám Sát Quận Orange.

 

Thông Tin cho Báo Chí

3/22/2011 Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Công Bố Cập Nhật Báo Cáo về Chương Trình Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư


Thông Tin Liên Hệ Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lời trích dẫn, phỏng vấn và thông tin cơ sở:

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-7620
[email protected]

Chỉ dành cho thông tin cơ sở:

**Chỉ cho các yêu cầu về truyền thông** 
(714) 567-5197


Đường Dẫn có Liên Quan

 Báo Cáo về Chương Trình Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư năm 2009 của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (bản pdf)

 Cập Nhật Báo Cáo về Chương Trình Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư năm 2011 của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (bản pdf)


Hình Ảnh của Báo Cáo có thể Tải Xuống

Hãy bấm vào bất kỳ ảnh nào để tải xuống bản có độ phân giải cao. Khi hình ảnh xuất hiện, quý vị có thể bấm chuột phải để tải hình xuống.

Tỷ Lệ Cử Tri Bỏ Phiếu ở Oregon so với Cả Nước

Tỷ Lệ Cử Tri Bỏ Phiếu ở Oregon

Số Liệu VBM theo Khu Bầu Cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2006

Số Liệu VBM theo Khu Bầu Cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2010

Tỷ Lệ Cử Tri Bỏ Phiếu ở Quận Orange

Tỷ Lệ Cử Tri Bỏ Phiếu ở Hawaii

Tỷ Lệ Cử Tri Bỏ Phiếu ở Quận Pierce

Loại Phiếu Bầu