Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc

Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc (CEW) của Quận Orange là một ủy ban cố vấn gồm có những tình nguyện viên từ cộng đồng cung cấp những ý kiến về bầu cử thiểu số, quyền của những người khuyết tật đến với quá trình bầu cử và quá trình bầu cử nói chung, cung cấp Sở Ghi Danh Cử Tri với một hội họp để cập nhật cộng đồng chung về những vấn đề bầu cử và khuyến khích việc tham dự cộng đồng trong những vấn đề bầu cử.

Chúng tôi được đòi hỏi duy trì một nhóm cố vấn liên quan đến những vấn đề về sự tiếp cận của người khuyết tật. Thêm vào, Đoạn 203 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử đòi hỏi viên chức bầu cử trong phạm vi quyền hạn gồm có ngôn ngữ duy tri liên hệ với những cộng đồng thiểu số mà họ phục vụ. Trong Quận Orange chúng tôi được đòi hỏi dưới luật liên bang phải giúp hộ những cử tri với hạn chế sự thanh thạo Anh ngữ mà thanh thạo trong tiếng Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam, và Tây Ban Nha. Chúng tôi vượt quá những căn bản đòi hỏi này bằng cách mở rộng hội viên của chúng tôi để bao gồm những thành phần khác nhau của những người và tổ chức mà thích thú vào tiến trình bầu cử.

Nhóm gồm có một Chủ Tịc và Phó Chủ Tịch được chọn từ nhóm. Một Thư Ký cũng phục vụ và được Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri bổ nhiệm từ ban nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri. Bất cứ thành viên nào của cộng đồng mà muốn phục vụ có thể nộp đơn để được xem xét. Thành viên được xem là tình nguyện viên và như thế họ không hội đủ điều kiện để nhận bất cứ tiền trợ cấp hoặc tiền hoàn trả nào. Những buổi họp CEW được tổ chức mỗi ba tháng một lần (Tháng Giêng, Tháng Tư, Tháng Bảy và Tháng Mười).