Nhảy đến nội dung

Thành Viên của CEW

Chủ Tịch CEW, Ruben Alvarez, Jr.
Nhà Xuất Bản, Stay Connected OC

Phó Chủ Tịch CEW, Lucinda Williams
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Fullerton


LỤC SỰ THÀNH PHỐ

Adria M. Jimenez (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Buena Park

Theresa Bass (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Anaheim

Molly McLaughlin (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Irvine

CEW Vice-Chair, Lucinda Williams (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Fullerton

 

CỘNG ĐỒNG CHÂU Á

Tammy Kim (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Giám Đốc, Korean American Center / Korean Community Services

Mike Chen (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Chủ Tịch, South Coast Chinese Cultural Association to Asian Community

Tim Cheng (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Đồng Chủ Tịch, Asian American Senior Citizens Service Center

Charles Kim (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Chủ Tịch, inter-Community Action Network (iCAN)

 

CỘNG ĐỒNG MỸ LA TINH

Alba Ramiro (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Điều Phối Viên Giáo Xứ, Catholic Charities of Orange County

Ruben Alvarez, Jr. (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Nhà Xuất Bản, Stay Connected OC

Eddie Marquez, J.D. (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, OC Hispanic Chamber

Marisol Ramirez (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Community Engagement Lead, Regal Medical Group

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Elizabeth Campbell (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Systems Change Advocate, Dayle McIntosh Center

Debra Marsteller (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Tổng Giám Đốc, Project Independence

Paul Spencer (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Luật Sư, Disability Rights California

Gabriel Taylor (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Voting Rights Advocate

 

CỘNG ĐỒNG CAO NIÊN

Judith Barnes (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)

 

NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Anna Jimenez Plank (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)

Chỗ khuyết

 

ĐẢNG DÂN CHỦ

Ada Briceño (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Chủ Tịch, Đảng Dân Chủ ở Quận Orange

 

ĐẢNG CỘNG HÒA

Randall Avila (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Tổng Giám Đốc, Đảng Cộng Hòa ở Quận Orange

 

CÁC ĐẢNG THAY THẾ

Chỗ khuyết (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018)

 

LEAGUE OF WOMEN VOTERS

Wanda Shaffer (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)
Đại Diện, League of Women Voters of OC

 

ĐẠI DIỆN THANH THIẾU NIÊN

Alexander Williams (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)

CỰU CHIẾN BINH

Lyle Brakob (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021)

CỘNG ĐỒNG CHUNG

Garrett M. Fahy (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020)
Luật Sư về Luật Bầu Cử

 

THÀNH VIÊN KHÔNG BỎ PHIẾU

Thư Ký của CEW , Marcia Nielsen
Giám Đốc, Phụ Trách Dịch Vụ cho Ứng Cử Viên và Cử Tri, Sở Ghi Danh Cử Tri OC