Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ

 

Election Assistance Commission logoĐạo Luật Giúp Hoa Kỳ Bầu Cử 2002 (HAVA) đã thành lập Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC). EAC là một ủy ban độc lập, lưỡng đảng được giao việc thiết lập hướng dẫn để đáp ứng những nhu cầu của HAVA, thông qua những nguyên tắc về hệ thống bầu cử tự nguyện, và phục vụ là trung tâm thông tin quốc gia về hành chánh bầu cử. Giám Đốc Sở Ghi Danh, Neal Kelley, là thành viên được bổ nhiệm của Hội Đồng Cố Vấn Viên và Hội Đồng Tiêu Chuẩn của Hội Đồng Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ.

EAC cũng công nhận việc kiểm tra phòng thí nghiệm và xác nhận những hệ thống bầu cử, cũng nhưng thanh tra việc sử dụng những ngân quỹ HAVA. Những trách nhiệm khác bao gồm duy trì đơn ghi danh cử tri gửi thư quốc gia được phát triển theo Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia của năm 1993. HAVA đã thành lập Hội Đồng Tiêu Chuẩn và Hội Đồng Cố Vấn Viên để cố vấn EAC. Luật cũng đã thành lập Ủy Ban Phát Triển Những Chỉ Dẫn Kỹ Thuật để hổ trợ EAC trong sự phát triển những hướng dẫn hệ thống bầu cử tự nguyện.

Bốn ủy viên EAC được bổ nhiệm bởi Tổng Thống và xác nhận bởi Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ. EAC được yêu cầu đệ trình bản báo cáo hàng năm đến Quốc Hội cũng như định kỳ làm chứng về tiến trình HAVA và những vấn đề liên quan. Ủy ban có những buổi họp và buổi điều trần công khai để thông báo công chúng về sự tiến triển và những hoạt động của họ.

Tìm hiểu thêm về Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ ►