Nhảy đến nội dung

Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ

Ảnh
Election Assistance Commission

 

Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ (EAC) được thành lập bởi Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu (HAVA) năm 2002. EAC một ủy ban độc lập, lưỡng đảng, có trách nhiệm soạn thảo các hướng dẫn để đáp ứng các quy định của HAVA, thông qua các hướng dẫn cho hệ thống bỏ phiếu tự nguyện, và phục vụ với vai trò là một trung tâm lưu trữ và cung cấp thông tin cấp quốc gia về việc điều hành bầu cử. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Ông Neal Kelley, là một thành viên được bổ nhiệm của Hội Đồng Tư Vấn cho Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ và Hội Đồng Các Tiêu Chuẩn.

EAC cũng cấp chứng nhận cho các thí nghiệm kiểm tra và chứng nhận các hệ thống bỏ phiếu, cũng như kiểm toán việc sử dụng các ngân quỹ của HAVA. Các trách nhiệm khác bao gồm việc duy trì đơn ghi danh cử tri qua thư cấp quốc gia được thực hiện theo Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia năm 1993. HAVA đã thành lập Hội Đồng Các Tiêu Chuẩn và Hội Đồng Tư Vấn để tư vấn cho EAC. Luật cũng thiết lập Ủy Ban Soạn Thảo Hướng Dẫn Kỹ Thuật để trợ giúp EAC trong việc soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật về hệ thống bỏ phiếu tự nguyện.

Bốn ủy viên của EAC được bổ nhiệm bởi Tổng Thống và được thông qua bởi Thượng Viện Hoa Kỳ. EAC được quy định phải đệ trình báo cáo hằng năm cho Quốc Hội cũng như tường trình định kỳ về tiến trình của HAVA và các vấn đề liên quan. Ủy ban cũng tổ chức các buổi họp và các buổi điều trần công khai để thông báo cho công chúng biết về tiến trình và các hoạt động của mình.

Hãy tìm hiểu thêm về Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ ►