Những Điều Kiện Ghi Danh Cử Tri

Sau đây là những điều kiện phải hội đủ để ghi danh bầu cử:

  • Công dân Hoa Kỳ. (Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ ngay khi quý vị ghi danh).
  • Ít nhất tròn 18 tuổi ngay hoặc trước ngày bầu cử sắp đến.
  • Hiện nay là cư dân California.
  • Không bị ở tù hoặc đang được tạm tha vì trọng tội.