Sứ Mệnh của Việc Tiếp Ngoại Cộng Đồng

 

Với sự nhu cầu liên tục cho năng cao hiệu quả, trách nhiệm và sự minh bạch trong tất cả cơ quan công cộng, cùng với sự đòi hỏi để trở thành chiến lược hơn trong sự ưu tiên và cung cấp của những chương trình, dịch vụ và việc tiên khởi xã hội khác, sự nhu cầu để đổi mới, giao tiếp và tham gia vào cộng đồng là hoàn toàn cần thiết.

Để bảo đảm những phòng phiếu được có ban nhân viên làm việc đầy đủ, công chúng biết về những cách bầu cử, cơ hội ghi danh và nhiều hơn nữa, Sở Ghi Danh Cử Tri tiếp cận cộng đồng Quận Orange với 3.2 triệu cư dân. Ngoài ra, những đòi hỏi của Đạo Luật Quyền Bầu Cử liên bang đòi hỏi phải phiên dịch những tài liệu về lá phiếu và tuyển chọn nhân viên phòng phiếu song ngữ. Bởi vì sự đòi hỏi này trong luật liên bang - chúng tôi cũng tiếp cận những cộng đồng dựa vào tất cả ngôn ngữ để giúp đáp ứng những yêu cầu này.

Để tổ chức những kỳ bầu cử thành công chúng tôi dựa lên sự giúp đỡ của cộng đồng. Những nỗ lực tiếp ngoại cộng đồng của chúng tôi đã được dùng là một mẫu toàn quốc là một cách sáng kiến để tiếp cận cộng đồng. Để duy trì một tiến trình minh bạch chúng tôi giao tiếp những dịch vụ và giáo dục công chúng về những kỳ bầu cử mà chúng tôi tổ chức.

Sự Khác Biệt Giữa Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Cam Kết Cộng Đồng

Tuy liên qua với nhau chúng tôi chia những chức năng của Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Cam Kết Cộng Đồng bởi vì những mục đích khác nhau:

  • Tiếp Ngoại Cộng Đồng - Chương trình tổng thể được thiết kế để bảo đảm những bình luận được nhận từ cộng đồng và thông tin được trình bày đến dân bầu cử về những đòi hỏi liên quan đến những luật bầu cử liên bang và tiểu bang. Cũng bảo đảm sự tuân theo được thành công dưới những luật tiếp ngoại. Giáo dục cử tri là một phần chính của sứ mệnh tiếp ngoại của chúng tôi.
  • Cam Kết Cộng Đồng - Một bộ sưu tập toàn diện của những cách đặc biệt được dùng để tìm sự tham gia từ cộng đồng để bảo đảm những cơ hội có sẵn cho những công dân để ghi danh bầu cử; tăng lên tổng số dữ kiện tình nguyện viên bầu cử của chúng tôi; và nâng cao sự nhận thức của công chúng về những kỳ bầu cử trong Quận Orange nói chúng.