Các Chuyên Viên Chương Trình Cộng Đồng Song Ngữ

 


TIẾNG TÂY BAN NHA

Rosa Vizcarra
714-567-7581
rosa.vizcarra@rov.ocgov.com


TIẾNG VIỆT

Karduz Nguyen
714-567-5117
karduz.nguyen@rov.ocgov.com

Tina Lee
714-567-5183
tina.lee@rov.ocgov.com


TIẾNG HOA

Kristy Chen
714-567-5143
kristy.chen@rov.ocgov.com


TIẾNG HÀN

Erica Yun
714-567-7585
erica.yun@rov.ocgov.com