Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia

Mục đích của Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia (Trung Tâm Bầu Cử) là để xúc tiến, bảo tồn, và cải tiến nền dân chủ. Những thành viên của hội gần như là những nhân viên chính quyền mà nghề nghiệp của họ là phục vụ trong hành chánh ghi danh cử tri và bầu cử. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Neal Kelley, là thành viên tích cực và đã đạt được sự cấp phép qua chương trình Hành Chánh Bầu Cử và Ghi Danh được Chứng Nhận (CERA) của Trung Tâm, cùng với Auburn University.

Election CenterTrung Tâm cung cấp các thành viên một dịch vụ thông tin tín hiệu mà thông cáo và cập nhật những  viên chức tiểu bang, thành phố và những viên chức bầu cử và ghi danh cử tri khác về lập pháp, quy tắc, quyết định của tòa, và những quyết định của Bộ Thẩm Phán mà có ảnh hưởng đến sự hạnh kiểm của hành chánh ghi danh cử tri và bầu cử. Thêm vào đó, Trung Tâm làm nghiên cứu cho những bộ chính quyền liên quan đến sự giống nhau và khác biệt trong những luật, quy tắc, và thực hành của tiểu bang hoặc địa phương liên quan đến hành chánh ghi danh cử tri và bầu cử.

Là một tổ chức đứng đầu của nghề nghiệp bầu cử về sự huấn luyện và chứng nhận của những quản lý hành chánh bầu cử và ghi danh cử tri, Trung Tâm cũng làm những buổi tổ chức hàng năm như là những hội nghị quốc gia và vài hội thảo địa phương trong năm mà được thiết kế đặc biệt cho những đơn vị chính quyền bầu cử. Mỗi một chương trình này được thiết kế để cải tiến phương cách hoạt động và hiệu suất của những văn phòng phụ thuộc. Kết quả là dịch vụ cải thiện cho cử tri, công chúng, người đóng thuế và chính quyền.

Tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Viên Chức Bầu Cử Quốc Gia ►