Thông Tin Ghi Danh Bầu Cử

Ghi Danh Cử Tri
Nếu quý vị sẵn sàng ghi danh cử tri, hoan nghênh quý vị đến với những cuộc bầu cử trong Quận Orange! Ghi danh cử tri chỉ cần vài phút và cho quý vị cơ hội tham gia vào một trong những quyền quan trọng nhất mà chúng ta có - đó là hành sử tiếng nói của chúng ta. Làm chắc quý vị được lắng nghe và ghi danh hôm nay!
Hãy ghi danh cử tri ngay


Xác Nhận Việc Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị
Rất quan trọng để làm chắc chắn quý vị đã ghi danh trước kỳ bầu cử. Thêm vào, quý vị sẽ có thể xác nhận rằng chi tiết quý vị đã cung cấp là hiện hành và cập nhật. Chúng tôi sẽ hỏi vài chi tiết để xác nhận căn cước của quý vị và sau đó quý vị sẽ được đi vào hồ sơ của mình.
Xác nhận chi tiết ghi danh cử tri của quý vịHãy Giữ Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh của Quý Vị
Đáng tiếc nhiều người mà dọn đi thông báo cho ngân hàng, chỗ mướn xe, gia đình và bạn bè của họ - ngay cả chỗ bán tạp chí trước khi họ thay đổi hồ sơ ghi danh cử tri của họ. Quý vị có thể giúp chúng tôi giữ cập nhật hồ sơ cử tri bằng cách lấy vài phút để thông báo chúng tôi những sự thay đổi trong cuộc sống của mình.
Tìm hiểu thêm về việc cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị


Những Thắc Mắc Thường Được Hỏi về Việc Ghi Danh Cử Tri
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Chúng tôi đã cách mạng hóa kinh nghiệm bầu cử bằng dựng nên một cơ sở kiến thức bầu cử - có một câu hỏi, nhận câu trả lời.
Vào xem những thắc mắc thường được hỏi ►