Bỏ Phiếu Bầu-bằng-Thư

Xin một Lá Phiếu Bầu-bằng-Thư

 

Làm Thế Nào nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì Phiếu Bầu-bằng-Thư
Quý vị có thể đã nhận được thông báo rằng quý vị đã không ký tên trên phong bì phiếu bầu-bằng-thư khi hoàn trã phiếu. Chúng tôi có đơn để cho phép quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị đã không ký tên trên phong bì phiếu bầu-bằng-thư của mình.

Bản tuyên ngôn cho những phong bì phiếu bầu-bằng-thư mà không có chữ ký ►

Phân Phát Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư 
Dành cho những cá nhân, nhóm hoặc hội đoàn phân phát đơn xin phiếu bầu-bằng thư.  Dụng cụ này cho phép quý vị tùy chỉnh các đơn xin và đảm bảo việc tuân thủ về những đòi hỏi định dạng của chúng tôi.  

Tạo đơn xin phiếu bầu-bằng-thư để phân phát ►

Tìm Hiểu Xem nếu Quý Vị Đã Là một Cử Tri Bầu-bằng-Thư Chưa
Nếu nghĩ rằng quý vị có thể đã là một cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên (đây nghĩa là quý vị sẽ tự động nhận được một lá phiếu bầu-bằng-thư mỗi kỳ bầu cử), quý có thể xác nhận tình trạng bầu cử của mình bằng cách dùng công cụng tra cứu của chúng tôi.

Xem tình trạng bầu-bằng-thư ►

Những Kiểu Cử Tri Bầu-bằng-Thư
Bầu-bằng-thư cho phép cử tri nhận được và nộp lá phiếu cho bất cứ kỳ bầu cử nào bằng thư. Rất dễ để xin lá phiếu bầu-bằng-thư: 

    Cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên không cần xin một lá phiếu; một lá phiếu sẽ tự động gửi đến cho các cử tri đó vào những kỳ bầu cử trong tương lai.
    Đơn xin một lần cho lá phiếu bầu-bằng-thư là riêng biệt cho mỗi kỳ bầu cử. Loại đơn xin này chỉ cho hiệu lực cho một kỳ bầu cử.

Rất quan trọng để ghi nhớ rằng lá phiếu được bầu phải được nhận tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử, và phải được cử tri ký tên và đề ngày không trễ hơn Ngày Bầu Cử để được tính.

Xóa Bỏ Tình Trạng Bầu-bằng-Thư Thường Xuyên của Quý Vị
Mặc dù được gọi là cử tri bầu-bằng-thư "thường xuyên" cử tri có thể xóa bỏ tình trạng thường xuyên và nộp đơn xin lá phiếu bầu-bằng-thư cho mỗi kỳ bầu cử hoặc trở lại phòng phiếu địa phương của quý vị để chính mình đi bỏ phiếu.

Xóa bỏ tình trạng bầu-bằng-thư thường xuyên của tôi ►

Những Hướng Dẫn Cặn Kẽ về Phiếu Bầu-bằng-Thư 
Những hướng dẫn của chúng tôi mô tả cặn kẽ những nguyên tắc và quy luật về việc bầu-bằng-thư. Đọc những hướng dẫn này rất quan trọng khi quý vị hoàn tất và hoàn trả lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị.

Đọc những hướng dẫn về lá phiếu bầu-bằng-thư ►

Những Hướng Dẫn Cặn Kẽ về Phiếu Bầu-bằng-Thư cho Cử Tri Quân Nhân/Công Dân Sống Tại Hải Ngoại
Những hướng dẫn của chúng tôi mô tả cặn kẽ những nguyên tắc và quy luật về việc bầu-bằng-thư. Đọc những hướng dẫn này rất quan trọng khi quý vị hoàn tất và hoàn trả lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị.

Xem những hướng dẫn về lá phiếu bầu-bằng-thư cho cử tri quân nhân/công dân sống tại hải ngoại ►