Có Những Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Tháng Sáu 2018

 

 

 

NHỮNG TRANH CỬ DO CỬ TRI ĐỀ CỬ 

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ

Đại Diện trong Quốc Hội

 • Địa Hạt 38  
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49

Các Chức Viên Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc
Phó Thống Đốc
Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Kiểm Soát Viên
Thủ Quỹ
Tổng Chưởng Lý
Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm
Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt của Tiểu Bang, Địa Hạt 4

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Địa Hạt 32
 • Địa Hạt 34
 • Địa Hạt 36   

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt

 • Địa Hạt 32

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt

 • Địa Hạt 29

Thành Viên của Hạ Viện

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

 

NHỮNG TRANH CỬ KHÔNG ĐẢNG PHÁI

Học Chánh - Tiểu Bang

Giám Đốc Khu Học Chánh Giáo Huấn Công

Học Chánh - Quận

Giám Đốc Học Khu Quận
Thành Viên, Ủy Ban Giáo Dục Quận, Khu Chưởng Quản 2 
Thành Viên, Ủy Ban Giáo Dục Quận, Khu Chưởng Quản 5

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

Văn Phòng Số 13

Các Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Địa Hạt 2
Giám Sát Viên, Địa Hạt 4
Giám Sát Viên, Địa Hạt 5

Các Chức Vụ Quận

Thẩm Định Viên
Thanh Tra Viên-Kiểm Soát Viên
Chánh Lục Sự-Lưu Ký Viên Quận
Biện Lý Khu-Quản Lý Hành Chánh Công Cộng
Cảnh Sát Trưởng-Chuyên Viên Pháp Y
Thủ Quỹ-Người Thu Thuế

Các Dự Luật

A – Thành Phố Cypress – Một Dự Luật Tiên Khởi để Phê Chuẩn “Kế Hoạch Đặt Biệt cho Cộng Đồng và Trung Tâm Thị Trấn 2.0 của Thành Phố Cypress” để cho phép một Trung Tâm Thị Trấn, Trợ Cấp Nhà Ở cho Gia Đình Đơn Chiếc, Cao Niên và Gia Đình Đa Số, và Không Gian Công Viên Công Cộng, cùng với Kế Hoạch Liên Quan Toàn Thể và Tu Chỉnh Kế Hoạch Đặt Biệt và Thay Đổi Khu Vực

B – Thành Phố Irvine – Thành Phố Irvine, Sắc Lệnh Hội Đồng Thành Phố Số 17-08

C – Thành Phố Irvine – Tu Chỉnh Hiến Pháp - “Một Dự Luật Yêu Cầu 2/3 Phiếu Bầu của Hội Đồng Thành Phố để Đề Nghị Thuế Má”

D – Thành Phố Irvine, Tu Chỉnh Hiến Pháp - “Một Dự Luật Ngăn Ngừa Yêu Cầu Chấp Thuận Cử Tri về Kế Hoạch Lợi Ích Tài Chánh”

E – Thành Phố Westminster, “Một Dự Luật để Thay Đổi Nhiệm Kỳ Chức Vụ cho Chức Vụ Thị Trưởng từ Nhiệm Kỳ 2 Năm thành Nhiệm Kỳ 4 Năm”

Dự Luật Tiểu Bang

Xem Dự Luật Tiểu Bang trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California