Danh Sách Các Viên Chức Đắc Cử

 

CHỨC VỤ LIÊN BANG

    TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

   DONALD J. TRUMP (R)   Đắc Cử 11-08-16

         The White House, Washington, DC 20500

 

   PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      MICHAEL R. PENCE (R)  Đắc Cử 11-08-16

         Eisenhower Executive Bldg., Washington, DC 20500

 

   THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ (NHIỆM KỲ SÁU NĂM)

      KAMALA D. HARRIS (D)  Đắc Cử 11-08-16

         112 Hart Senate Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 312 N. Spring St., Suite #1748

         Los Angeles, CA 90012 Ph. (213) 894-5000  (202) 224-3553

 

      DIANNE FEINSTEIN (D)  Tái Đắc Cử 11-06-12

         331 Hart Senate Bldg., Washington, DC 20510

         Văn Phòng Địa Phương – 11111 Santa Monica Blvd., Suite #915

         Los Angeles, CA 90025  Ph. (310) 914-7300  (202) 224-3841

 

   ĐẠI DIỆN QUỐC HỘI (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

     

      Địa Hạt 38 – LINDA T. SANCHEZ (D)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         2423 Rayburn Building, Washington DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương - 17906 Crusader Ave., #100

         Cerritos, CA  90703  Ph. (562) 860-5050  (202) 225-6676

  

      Địa Hạt 39 – ED ROYCE (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         2185 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương –  210 W. Birch St., Suite #201

         Brea, CA 92821  Ph. (714) 255-0101  (202) 225-4111

 

      Địa Hạt 45 –  MIMI WALTERS (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         2331 Rayburn Building, Washington, DC  20515

         Văn Phòng Địa Phương – 20 Pacifica, Suite #660

         Irvine, CA  92618  Ph. (949) 756-2244 (202) 225-5611

 

      Địa Hạt 46 – LOU CORREA (D)  Đắc Cử 11-08-16

         1039 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – RSCC Building, 2323 N. Broadway, Ste 319

         Santa Ana, CA 92706 Ph. (714) 559-6190 (202) 225-2965

 

      Địa Hạt 47 – ALAN LOWENTHAL (D)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         515 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương - 100 W. Broadway, West Tower, #600

         Long Beach, CA  90802  Ph. (562) 436-3828 (202) 225-7924                       

 

      Địa Hạt 48 – DANA ROHRABACHER (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         2300 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 101 Main St., Suite #380

         Huntington Beach, CA 92648  Ph. (714) 960-6483  (202) 225-2415               

 

      Địa Hạt 49 – DARRELL ISSA (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16

         2347 Rayburn House Office Bldg., Washington, DC 20515

         Văn Phòng Địa Phương – 1800 Thibodo Rd., #310

         Vista, CA  92081  Ph. (760) 599-5000  (202) 225-3906

 

NHIỆM KỲ CỦA NHỮNG GIỚI CHỨC TRÊN TOÀN TIỂU BANG ĐƯỢC GIỚI HẠN – TRONG VÒNG HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM     

(    ) CHO HAY ĐÂY LÀ NĂM BẦU CỬ VÀ CÓ THỂ TÁI ỨNG CỬ ĐẾN KỲ HẠN CHÓT 

 

THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      JERRY BROWN (D)  Đắc Cử 11-04-14  (2018)

         State Capitol, Suite 1173, Sacramento, CA  95814  Ph. (916) 445-2841

 

   PHÓ THỐNG ĐỐC (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      GAVIN NEWSOM (D)  Tái Đắc Cử 11-04-14  (2018)

         State Capitol, Room 1114, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-8994

 

   TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

       ALEX PADILLA  (D) Đắc Cử 11-04-14 (2022) 

         1500 11th St., Sacramento, CA 95814 

         Ph. (916) 653-6814

 

   GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÀI CHÁNH CỦA TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      BETTY T. YEE (D)  Đắc Cử 11-04-14  (2022)

         300 State Capitol Mall, Suite 1850, Sacramento, CA 95814

         Ph. (916) 445-2636

 

   ỦY VIÊN BẢO HIỂM TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

        DAVE JONES (D) Tái Đắc Cử 11-04-14 (2018)

   300 State Capitol Mall, Suite 1700, Sacramento, CA 95814

   Ph. (916) 492-3500

 

   THỦ QUỸ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      JOHN CHIANG (D)  Đắc Cử 11-04-14  (2022)

         915 Capitol Mall, Room 110, Sacramento, CA 95814  Ph. (916) 653-2995

 

 

 

   BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)  

     XAVIER BECERRA (D)   Bổ Nhiệm 12-01-16  (2018)

        1300 "I" Street, Sacramento, CA 95814  Ph. (916) 445-9555

 

 

 

   BAN ĐIỀU HÀNH CÂN BẰNG NGÂN SÁCH TIỂU BANG, Địa Hạt 4 (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      DIANE L. HARKEY (R)  Đắc Cử 11-04-14  (2022)

         400 Capitol Mall, Suite #2580, Sacramento, CA  95814 (916) 323-9794

         16715 Von Karman Ave, Suite 150, Irvine, CA 92606 (949) 724-2578

 

   GIÁM ĐỐC HỌC CHÁNH CÔNG HUẤN TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      TOM TORLAKSON  Đắc Cử 11-04-14  (2018)

         1430 N St., Sacramento, CA 95814  Ph. (916) 319-0800

 

CHỨC VỤ TIỂU BANG

   THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

NHIỆM KỲ CỦA NHỮNG GIỚI CHỨC THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐƯỢC GIỚI HẠN  TRONG VÒNG HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

(    ) CHO HAY ĐÂY LÀ NĂM BẦU CỬ VÀ CÓ THỂ TÁI ỨNG CỬ ĐẾN KỲ HẠN CHÓT

 

      Địa Hạt 29 – JOSH NEWMAN (D)  Đắc Cử 11-08-16  (2028)

         State Capitol, Room 4090, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 1800 E. Lambert Rd., Suite #150

         Brea, CA  92821  Ph. (714) 671-9474 (916) 651-4029

 

      Địa Hạt 32 – TONY MENDOZA (D) Đắc Cử 11-04-14 (2022)

      State Capitol, Room 5061, Sacramento, CA  95814

     Văn Phòng Địa Phương – 17315 Studebaker Rd., Ste. 332

    Cerritos, CA 90703 Ph. (562) 860-3202 (916) 651-4032

                

      Địa Hạt 34 – JANET NGUYEN (R)  Đắc Cử 11-04-14 (2026)

         State Capitol, Room 3048, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 10971 Garden Grove Blvd., Ste. D

         Garden Grove, CA 92843 Ph. (714) 741-1034 (916) 651-4034

     

      Địa Hạt 36 – PATRICIA BATES (R)  Đắc Cử 11-04-14 (2022)

         State Capitol, Room 305, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 24031 El Toro Rd., Ste. 201A

         Laguna Hills, CA 92653 (949) 598-5850 (916) 651-4036

 

      Địa Hạt 37 – JOHN MOORLACH (R) Tái Đắc Cử  11-08-16 (2024) 

         State Capitol, Room 2048, Sacramento, CA 95814

         Văn Phòng Địa Phương – 940 South Coast Dr., Ste. 185

         Costa Mesa, CA 92626 Ph. (714) 662-6050 (916) 651-4037

 

   THÀNH VIÊN NGHỊ VIỆN (NHIỆM KỲ HAI NĂM)

NHIỆM KỲ NGHỊ VIỆN ĐƯỢC GIỚI HẠN  TRONG VÒNG BA NHIỆM KỲ HAI NĂM

   (    ) CHO HAY ĐÂY LÀ NĂM BẦU CỬ VÀ CÓ THỂ TÁI ỨNG CỬ ĐẾN KỲ HẠN CHÓT*

 

      Địa Hạt 55 – PHILLIP CHEN (R)  Đắc Cử 11-08-16  (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3149, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3 Pointe Dr., Ste. 313

         Brea, CA 92821 Ph. (714) 529-5502 (916) 319-2055

 

      Địa Hạt 65 – SHARON QUIRK-SILVA (D)  Đắc Cử 11-08-16  (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4177, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – OC Veterans Service Offce, 6855 La Palma Ave

         Buena Park, CA 90620 Ph. (714) 521-6505 (916) 319-2065

 

      Địa Hạt 68 – STEVEN S. CHOI (R)  Đắc Cử 11-08-16  (2028)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3098, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 3240 El Camino Real, Suite 110

         Irvine, CA 92602 Ph. (714) 665-6868 (916) 319-2068

 

      Địa Hạt 69 – TOM DALY (D) Tái  Đắc Cử 11-08-16  (2018)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3120, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 2400 E. Katella Ave., Suite #640

         Anaheim, CA 92806  Ph. (714) 939-8469  (916) 319-2069

 

      Địa Hạt 72 – TRAVIS ALLEN (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16  (2018)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 4208, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 17011 Beach Blvd. #1120

         Huntington Beach, CA  92647 Ph. (714) 843-4966 (916) 319-2072

 

      Địa Hạt 73 – WILLIAM P. BROUGH (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16  (2026)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3141, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 29122 Rancho Viejo Rd, Suite #111

         San Juan Capistrano, CA  92675  Ph. (949) 347-7301  (916) 319-2073

 

      Địa Hạt 74 – MATTHEW HARPER (R)  Tái Đắc Cử 11-08-16  (2026)

         State Capitol, PO Box 942849, Room 3098, Sacramento, CA 94249

         Văn Phòng Địa Phương – 1503 South Coast Dr., Suite #205

         Costa Mesa, CA 92626  Ph. (714) 668-2100  (916) 319-2074

 

     

< /br>

   *Hiến Pháp California, Điều IV của Lập Pháp (Đoạn 2)(4): Trong cả cuộc đời của họ một người có thể phục vụ không hơn 12 năm trong Thượng Viện, Hạ Viện, hoặc cả hai, trong bất cứ phối hợp của nhiệm kỳ nào. Tiểu phần này sẽ áp dụng chỉ đến những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà lần đầu được đắc cử vào Viện Lập Pháp sau tháng Sáu của năm 2012 và mà trước đây đã không phục vụ trong Thượng Viện hoặc Hạ Viện. Những thành viên của Thượng Viện hoặc Hạ Viện mà được đắc cử trước tháng Sáu của năm 2012 có thể phục vụ chỉ số nhiệm kỳ được cho phép tại thời điểm của kỳ bầu cử cuối cùng trước tháng Sáu của năm 2012.

CHỨC VỤ QUẬN

   HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT QUẬN ORANGE (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      10 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701 

NHIỆM KỲ CỦA NHỨNG GIỚI CHỨC HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG VÒNG – HAI NHIỆM KỲ BỐN NĂM

      (    ) CHO HAY ĐÂY LÀ NĂM BẦU CỬ VÀ CÓ THỂ TÁI ỨNG CỬ ĐẾN KỲ HẠN CHÓT

 

      Khu 1 – ANDREW DO Tái Đắc Cử 11-08-16 (2024)

      Khu 2 – MICHELLE STEEL  Đắc Cử 11-04-14 (2022)

      Khu 3 – TODD SPITZER  Tái Đắc Cử 6-07-16 (2020)

      Khu 4 – SHAWN NELSON  Tái Đắc Cử 06-03-14 (2018)

      Khu 5 – LISA BARTLETT  Đắc Cử 11-04-14  (2022)

 

 

   HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 1 – REBECCA "BECKIE" GOMEZ  Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 2 – DAVID L. BOYD, Tái Đắc Cử 6-03-14

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 3 – KEN L. WILLIAMS, JR. Tái Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 4 – JOHN W. BEDELL Tái Đắc Cử 6-07-16

      CHƯỞNG QUẢN KHU SỐ 5 – LINDA LINDHOLM  Tái Đắc Cử 6-03-14

 

 

   NHỮNG CHỨC VỤ KHÁC TRONG QUẬN (NHIỆM KỲ BỐN NĂM)

      THẨM ĐỊNH VIÊN – CLAUDE PARRISH  Đắc Cử 11-04-14

      THANH TRA VIÊN-KIỂM SOÁT VIÊN – ERIC WOOLERY Đắc Cử 6-03-14

      CHÁNH LỤC SỰ-LƯU KÝ VIÊN QUẬN – HUGH NGUYEN Đắc Cử  06-03-14

      BIỆN LÝ QUẬN-NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH CÔNG CỘNG  TONY RACKAUCKAS  Tái Đắc Cử 6-03-14

      CẢNH SÁT TRƯỞNG QUẬN-NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA  – SANDRA HUTCHENS  Đắc Cử 6-03-14

      GIÁM ĐỐC HỌC KHU – AL MIJARES Đắc Cử 6-03-14

      THỦ QUỸ-NHÂN VIÊN THU THUẾ – SHARI L. FREIDENRICH  Tái Đắc Cử 6-03-14

Sửa Lại 12/16   Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri