• Nộp Đơn Ứng Cử Viên Trên Mạng 

  Được thiết lập đầu tiên cho California - đệ trình hồ sơ ứng cử viên online. Sẽ có sẵn dịch vụ cho bầu cử sắp đến. 

  Bắt đầu tiến trình      Get in line
 • Tìm Ứng Cử Viên

  Tìm các ứng cử viên, xem ai ra ứng cử cho chức vụ, hoặc đăng ký để tự động nhận thông tin cập nhật.

  Tìm hiểu thêm Magnifying glass
 • Làm Cuộc Hẹn

  Quý vị có thể làm cuộc hẹn sau giờ làm việc bình thường để hoàn tất đơn xin của mình..

  Tìm hiểu thêm Magnifying glass