Bản Thời Gian Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

►Bản Thời Gian Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử vào ngày 2 tháng Giêng, 2018

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng - 8:05 tối - kết quả không chính thức lần đầu

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng  - 9:00 tối - kết quả không chính thức lần đầu từ phòng phiếu

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng  - 9:30 tối - kết quả không chính thức lần thứ nhì từ phòng phiếu 

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng  - 10:00 tối - kết quả không chính thức lần thứ ba từ phòng phiếu

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng  - 10:30 tối - kết quả không chính thức lần thứ tư từ phòng phiếu 

Thứ Ba, ngày 2 tháng Giêng  - 11:00 tối - kết quả không chính thức lần thứ năm từ phòng phiếu  

Thứ Tư, ngày 2 tháng Giêng - 11:30 sáng - kết quả không chính thức lần thứ sáu từ phòng phiếu (và sự cập nhật cuối cùng tạm thời trong đêm)

Thứ Tư, ngày 3 tháng Giêng - 5:00 tối - thông báo lần đầu những kết quả không chính thức trong Đêm Bầu Cử từ thêm những phiếu bầu-bằng-thư

Sự cập nhật sẽ tiếp tục mỗi ngày trong tuần vào lúc 5:00 chiều trong khi thời gian kiểm tra phiếu cho đến khi những kết quả chính thức cuối cùng được thông báo.