Cử Tri Liên Bang Đầu Tiên

Nếu quý vị không cung cấp một trong những loại giấy tờ nhận dạng cần thiết trong lúc quý vị ghi danh, và quý vị đi bầu trong một kỳ bầu cử liên bang (những cuộc bầu cữ tổng thống hoặc quốc hội) cho lần đầu tiên, quý vị cần phải trình bày giấy tờ chứng cớ cư trú. Quý vị có thể hoàn trả lại chứng cớ cư trú của quý vị tới văn phòng của chúng tôi bằng những cách sau đây:

  • Email một tấm hình hoặc một hình ảnh được quét của chứng cớ cư trú của quý vị tới  ftfv@rov.ocgov.com

  • Gửi qua bư điện một bảng sao đến văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ:

    P.O. Box 11298
    Santa Ana, California 92711

Xin hãy xem những loại chứng cớ được chấp nhận tại đây