Những Câu Hỏi Thường Gặp về Cử Tri Quân Nhân và Đang Sống Tại Hải Ngoại

 

 

Ai Có Thể Ghi Danh Bầu Cử Như Một Cử Tri Quân Sự/Ở Nước Ngoài? 

Để có thể đăng ký thành một cử tri quân nhân/đang sống tại hải ngoại, người này phải: • Là công dân Hoa Kỳ; • Là cư dân của California; • Đã được ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử tới; • Không bị tù giam hoặc tạm tha dưới niềm tin trọng tội; • Không được coi là người thiếu khả năng tinh thần theo như một tòa án thích hợp đã phán; • Ở trong quân đội hoặc là người phối ngẫu hoặc phụ thuộc của người trong quân đội hoặc quân lực; • Tạm thời ở nước ngoài hoặc làm việc nơi ngoại; • Ở nước ngoài vô thời hạn.  Chúng tôi có cung cấp một cổng thông tin online cho cử tri quân nhân và đang sống tại hải ngoại để hỗ trợ cho quý vị.

 


Làm Thế Nào Để Tôi có thể Ghi Danh Bầu Cử Nếu Tôi Đang ở trong Quân Đội hoặc ở Nước Ngoài?

Để ghi danh bầu cử, quý vị phải điền đầy đủ Đơn Xin Dạng Bưu Thiệp Của Liên Bang (FPCA). Đơn Xin Dạng Bưu Thiệp Của Liên Bang được truy cập khi dùng cổng thông tin online cho cử tri quân sự và ở nước ngoài, hoặc  hoặc gọi Chuyên Viên Bầu Cử dành cho Cử Tri Đang Sống Tại Hải Ngoại tại Sở Ghi Danh Cử Tri  ở số 714-567-7560.

 


Tôi Có Thể Gởi Lại Đơn FPCA Như Thế Nào?

 


Chừng Nào là Thời Hạn Chót để Ghi Danh Bầu Cử?

Quý vị phải ghi danh bầu cử ít nhất là 15 ngày trước cuộc bầu cử, và để nhận được Tập Phiếu Bầu Mẫu, quý vị phải ghi danh bầu cử 29 ngày trước một cuộc bầu cử. 

 


Tôi Phải Dùng Địa Chỉ Nào là Địa Chỉ Cư Ngự khi Điền Đơn FPCA?

Quý vị phải dùng địa chỉ cuối cùng đã cư ngự tại Hoa Kỳ. Quý vị không hẳn phải là chủ nhà, đang ở tại địa chỉ này, hoặc có thư tù được gởi tới nơi này.

 


Tôi Đã Quên Địa Chỉ Cư Trú Cuối Cùng Dùng tại Quận Orange; Tôi Phải Làm Thế Nào?

Quý vị có thể ghi những đường chính giao nhau, gần địa chỉ quý vị đã từng ở.

 


Tôi Có Cần Người Chứng Kiến hoặc Công Chứng Viên Ký Đơn FPCA Của Tôi Hay Không?

Không. Tiểu bang California không đòi hỏi chữ ký của cả hai.

 


Tôi Có Cần Ghi Danh Bầu Cử Lại Mỗi Năm Hay Không?

Không. Quý vị không cần ghi danh bầu cử lại mỗi năm. Đơn đăng ký của quý vị sẽ tiếp tục tích cực cho đến khi nào quý vị xin bãi bỏ đơn hoặc nếu địa chỉ tại Quận Orange, đảng chính trị, hoặc tên của quý vị thay đổi.

 


Những Lý Do Nào Làm cho Chúng Ta Cần Phải Ghi Danh Lại để Bỏ Phiếu?

Khi chúng ta thay đổi địa chỉ; đảng chính trị; hoặc thay đổi tên họ. 

 


Những Cựu Tội Phạm có thể Bỏ Phiếu và Đủ Điều Kiện để đi Bầu Cử Hay Không?

Có, những cựu tội phạm cũng có thể ghi danh để bầu cử và có đủ điều kiện đi bầu nếu anh ấy/cô ấy hiện không ở trong tù hoặc được tạm tha cho một trọng tội. 

 


Người Nhà Của Tôi Không Thể Tự Ghi Danh Bầu Cử. Tôi Có Thể Ghi Danh Dùm Anh Ấy/Cô Ấy Hay Không?

Không. Anh ấy/cô ấy phải tự ký tên trên mẫu đơn ghi danh bầu cử với chữ ký của họ theo hình phạt khai man. Anh ấy/cô ấy có thể nộp đơn ghi danh bầu cử qua bưu điện từ bất cứ nơi nào mà họ đang định cư.

 


Tôi Không Có Bỏ Phiếu vào Cuộc Bầu Cử Vừa Qua. Tôi Có Phải Ghi Danh Lại Hay Không?

Không. Nói chung, một người sẽ được xem như là đã đăng ký nếu anh ấy/cô ấy đã đăng ký và tiếp tục ở một địa chỉ. Người này cũng sẽ tiếp tục nhận được các tài liệu bầu cử.

 


Tôi Phải Làm Thế Nào Khi Trở Về Hoa Kỳ?

Quý vị sẽ phải nộp đơn đăng ký tuyên thệ. Quý vị có thể dùng hệ thống ghi danh cử tri online (mạc dù vẫn phải cần có chứ ký tay),, hoặc quý vị có thể đến nhận bản tuyên thệ tại Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana hoặc bất cứ bưu điện địa phương, thư viện, tòa thị chánh nào; hoặc quý vị cũng có thể xin một bản được gởi bằng thư đến cho quý vị khi gọi Chuyên Viên Cử Tri Nước Ngoài của Sở Ghi Danh Cử Tri tại số 714-567-7560.

 


Chừng Nào Thì Phiếu Bầu-Bằng-Thư Của Tôi Sẽ Được Gởi Ra Cho Tôi?

Nếu quý vị đăng ở trong quân đội hoặc ở nước ngoài, phiếu bầu của quý vị sẽ được gởi ra không trước 60 ngày trước khi cuộc bầu cử và không trễ hơn 45 ngày trước khi cuộc bầu cử.

 


Tôi Có Thể Bỏ Phiếu Cho Những Úng Cử Viên và Các Dự Luật Địa Phương Nào?

Quý vị có thể bỏ phiếu cho tất cả các cuộc thi tranh cử trên la phiếu mà quý vị hội đủ điều kiện để bầu như là khi đang ở nơi định cư cuối cùng tại Hoa Kỳ.

 


Tôi Có Thể Nhận Được Phiếu Bầu-Băng-Thư (VBM) Của Tôi Bằng Những Cách Nào?

Quý vị có thể nhận được phiếu bầu của mình bằng thư, email, hoặc fax.

 


Tôi Có Thể Trả Lại Phiếu Bầu Của Tôi Bằng Những Cách Nào?

 


Tôi Đã Không Nhận Được Lá Phiếu Của Mình; Tôi Có Thể Làm Gì?

 


Tôi Có Thể Xem Tình Trạng Phiếu Bầu-Bằng-Thư Của Tôi Được Không?

 


Chừng Nào Là Hạn Chót Để Tôi Có Thể Trả Lại Lá Phiếu Bầu-Bằng-Thư Của Tôi?

Tất cả các lá phiếu đều PHẢI được nhận bởi Sở Ghi Danh Cử Tri không quá Ngày Bầu Cử, 8:00 p.m. Các dấu bưu điện không tính.