Untitled Document

Thu Mua Bản Đồ Từ Sở Ghi Danh Cử Tri

 

Chỉ đơn giản chọn những lựa chọn dưới đây để đặc chế bản đồ của quý vị. Sau đó, quý vị có thể hoàn tất yêu cầu dùng hệ thống thu mua trên mạng của chúng tôi. Quý vị sẽ được thông báo khi bản đồ của quý vị được sẵn sàng để lấy/gửi đi.

   
Chọn một hoặc nhiều lớp biên giới địa hạt:
Biên giới thành phố
Biên giới quốc hội
Biên giới thượng viện
Biên giới hạ viện
Biên giới giám sát
Biên giới trường học
Quý vị có muốn bản đồ là một bản đồ toàn quận, hoặc bản đồ của một địa hạt cụ thể?:
Chọn một hoặc thêm nhiều lớp:
Biên giới khu bầu cử
Biên giới thành phố
Lớp Đường Cao Tốc
Những Đường Lớn
Với tên đường
Không có tên đường
Đường nhỏ
Với tên đường
Không có tên đường
Chọn kích thước bản đồ:
36" x 36"
24" x 24"
Chọn khổ:
PDF (miễn phí)
In ra ($10.34 cho mỗi bản đồ)
Ghi vào địa chỉ email của quý vị:
Ghi vào tên của quý vị:
Số điện thoại:
Số lượng cần thiết (xin nhớ kiểm lại số lượng cho đúng khi trả tiền):