Hiệp Hội Chánh Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử California

 

Khấu hiệu của Hiệp Hội Chánh Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử California (CACEO) là OFFICIUM POPULI, hoặc "Văn Phòng của Dân Chúng".  Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là một thành viên hãnh diện của CACEO. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Neal Kelley, là phó chủ tịch đắc cử của Hiệp Hội.  

California Association of Clerks and Election OfficialsHiệp Hội được thành lập để khuyến khích sự đồng dạng của những hành vi và thủ tục trong cộng đồng bầu cử trong khi duy trì một tiêu chuẩn cao của sự chuyên nghiệp. CACEO cam kết nâng đở sự tin tưởng công chúng trong việc thi hành bầu cử và ủng hộ và tạo điều kiện với tư cách không theo đảng phái, những lập pháp để nâng cao thêm những mục tiêu này.

CACEO cung cấp chương trình giáo dục, Chương Trình Ủy Nhiệm Quản Lý Hành Chánh Giáo Dục Chuyên Nghiệp California. Những lớp học giáo dục này được đưa ra cho tất cả thành viên CACEO. 

Mục Đích của CACEO:

Nâng Đở Những Tiêu Chuẩn Cao trong Văn Phòng - Phát triển và nâng đở tiêu chuẩn cao về năng lực hành chánh và hiệu suất của ban nhân viên quản lý những công việc hành chánh của Sở Ghi Danh Cử Tri. 

Nâng Đở Phúc Lợi của Thành Viên - Nâng đở phúc lợi của thành viên trong Hiệp Hội và những quận mà họ đại diện.

Nâng Đở Sự Đồng Dạng của Những Hành Vi - Nâng đở sự đồng dạng của hành vi và thủ tục trong những hoạt động hành chánh áp dụng những luật quản trị Sở Ghi Danh Cử Tri.

Tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Chánh Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử California ►