Thông Tin Cử Tri của Quý VịHãy nhập thông tin của quý vị bên dưới để thực hiện việc tìm kiếm:


Sau khi quý vị xác nhận việc ghi danh cử tri của mình, quý vị có thể:
Tải xuống Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị Theo Dõi Phiếu Bầu-qua-Thư của Quý Vị
Yêu cầu một Phiếu Bầu Thay Thế Yêu cầu Phiếu Bầu của Chính Đảng nếu quý vị không Ghi Danh với một Chính Đảng
Xác định vị trí Khu Vực của quý vị Xem các Viên Chức Dân Cử của quý vị
Xác nhận Phiếu Bầu Tạm Thời của quý vị Tải xuống Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị
Yêu Cầu Không Nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri Bằng Giấy của quý vị Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri có định dạng dễ dàng sử dụng

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.