Nhảy đến nội dung

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lối Ra Vào Công Cộng của chúng tôi hiện đang đóng do chúng tôi tiếp tục tuân thủ các nỗ lực giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều tại số 714-567-7600, hoặc truy cập ocvote.com để được hỗ trợ. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Hãy giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cũng là một Trung Tâm Bầu Cử và có thể hỗ trợ cử tri trong Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai vào Ngày 9 Tháng Ba, 2021.

Việc Bỏ Phiếu ở Quận Orange

Bầu Cử Đang Thay Đổi!

Các cuộc bầu cử ở Quận Orange sẽ được điều hành khác với trước đây do sự xuất hiện của Trung Tâm Bầu Cử. Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ tốt hơn một phòng phiếu truyền thống-Trung Tâm Bầu Cử là một trải nghiệm về dịch vụ bầu cử hoàn chỉnh. Hãy bầu lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy ghé qua vào cuối tuần, ngay cả việc ghi danh để bỏ phiếu. Hãy tham khảo các lợi ích của việc bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, tất cả được thiết kế để cải thiện trải nghiệm cho cử tri.

Do dịch COVID-19, việc bỏ phiếu và bầu cử sẽ khác biệt trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. Hãy tìm hiểu thêm bằng cách bấm vào đây.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử. Tìm vị trí của một Trung Tâm Bầu Cử ở bên dưới.

Bầu Phiếu tại Nhà

Tất cả các cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận một phiếu bầu-qua-thư. Nếu quý vị muốn đích thân đến bỏ phiếu, quý vị có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Giao phiếu bầu của quý vị trực tiếp đến chúng tôi một cách bảo mật bằng việc mang đến bất kỳ thùng đựng phiếu mới nào. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu. Tìm vị trí của một thùng đựng phiếu bầu ở bên dưới.

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Quý Vị Nhận Được Một Thông Báo?

Nếu quý vị đã nhận được một thông báo do quý vị quên ký tên trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư hoặc trên phong bì Ghi Danh Có Điều Kiện của quý vị, hoặc là chữ ký của quý vị trên phong bì phiếu bầu-qua-thư không trùng khớp, quý vị có thể gửi lại tờ khai đó đến văn phòng của chúng tôi qua bưu điện, email, hoặc fax. Hãy bấm vào nút bên dưới để tải về một bản sao của tờ khai, và hướng dẫn cách gửi trả tờ khai đó.