Sự Tiếp Cận

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange nhận biết tầm quan trọng của việc làm sẵn sàng những dịch vụ chính quyền trên mạng cho số khán giả nhiều nhất có thể được và cố gắng thiết kế trang mạng OCVOTE.COM trong khung cách mà mọi người đều sử dụng được. Trang mạng này được viết bằng mã tuân theo cả hai Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật và Những Hướng Dẫn Tiếp Cận Trang Mạng cho Những Người Sử Dụng 1.0 World Wide Consortium (W3C) của Trạm Kiểm Soát Sự Ưu Tiên Cấp 1, mà những người mà muốn xem những chi tiết kỹ thuật này có thể làm như vậy tại: Những Hướng Dẫn Tiếp Cận Trang Mạng 1.0.

Cùng với sự tuân theo Sự Ưu Tiên Cấp 1, đã có những nỗ lực để bảo đảm sự tương hợp với những kỹ thuật thông thường mà được cộng đồng thích nghi sử dụng. Trang mạng này được kiểm tra cho sự ưng thuận với ZoomText cho sự phóng to hình, Jaws cho Windows người đọc màn hình cho sự tổng hợp ngôn ngữ và Lynx cho việc xem qua trang mạng.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tiếp tục kiểm tra những sự phát hành trong tương lai của trang mạng này và cam kết duy trì sự ưng thuận và phục vụ số khán giả nhiều nhất có thể được về những dịch vụ chính quyền trên mạng.

Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật cấm tất cả cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương phân biệt đối xử chống lại những người khuyết tật và không được loại trừ những người khuyết tật sự tham gia vào, hoặc từ chối những lợi ích của chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động.

Để bảo đảm rằng những người khuyết tật có thể hoàn toàn tham gia vào và được lợi ích từ những dịch vụ công cộng mà Quận Orange cung cấp, Hội Đồng Giám Sát đã thông qua một chính sách cấm sự phân biệt đối xử chống lại những người khuyết tật vào tháng Sáu năm 1994.

Điều Phối Viên ADA Tiêu Đề II của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là:

Kimberly Golden
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
Kimberly.Golden@rov.ocgov.com
(714) 567-5107