Nhảy đến nội dung

Your In Person Voting Options

Bỏ Phiếu tại Bất Kỳ Trung Tâm Bầu Cử Nào

Hãy bấm vào nút bên dưới để xem danh sách của tất cả các Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange, hoặc xác định vị trí một địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

Bỏ Phiếu tại một Địa Điểm Lưu Động

Hãy bấm vào nút bên dưới để xem các địa điểm và giờ làm việc của các địa điểm bầu cử lưu động tiện lợi của chúng tôi.

Bỏ Phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử Lớn Nhất của Quận Orange

Tìm hiểu thêm về địa điểm bầu cử siêu cấp Trung Tâm Honda.

Giờ Làm Việc của Trung Tâm Bầu Cử

  • Thứ Sáu, 10/30/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Bảy, 10/31/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Chủ Nhật, 11/1/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Hai, 11/2/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Ba, 11/3/20: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

OC Ballot Express

Hãy theo dõi phiếu bầu của quý vị từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sử dụng Ballot Express, quý vị có thể xem tình trạng phiếu bầu của mình đối với toàn bộ quy trình gửi thư và xem tình trạng phiếu bầu được gửi trả của quý vị. Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận cập nhật qua tin nhắn và email.