• Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị

    Nhanh chóng tìm phòng phiếu của quý vị và nhận thông tin về bản đồ và hướng dẫn nếu cần.

    Tìm phòng phiếu  Polling place
  • Yêu cầu một lá Phiếu Bầu-qua-thư

    Yêu cầu một lá Phiếu Bầu-qua-thư, thay thế một lá phiếu chưa nhận được hoặc bị hỏng.

    Yêu cầu lá phiếu  Vote-by-Mail