Skip to main content

Bầu Phiếu tại Nhà

Các Lựa Chọn Gửi Lại Phiếu Bầu

Đem Đến Trung Tâm Bầu Cử

Bấm vào nút bên dưới để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử để đem phiếu bầu của quý vị đến, hoặc định vị địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Bấm vào nút bên dưới để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu, hoặc định vị địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

USPS

Hãy tìm Bưu Điện USPS hoặc Thùng Thư USPS gần với quý vị nhất và gửi phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện mà không cần bưu phí.

Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cho Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện

Bỏ phiếu một các độc lập. Bỏ phiếu một cách riêng tư.

Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cung cấp cho các cử tri khuyết tật và cử tri ở hải ngoại sự lựa chọn để yêu cầu phiếu Bầu-qua-Thư được chuyển giao bằng điện tử. Phiếu bầu điện tử có thể được tải xuống máy vi tính của cử tri, được đánh dấu bằng cách sử dụng công nghệ trợ giúp của chính cử tri và rồi in ra.

Để bắt đầu, hãy bấm vào nút bên dưới và tìm kiếm thông tin cử tri của quý vị. Từ đó, hãy bấm vào để Xem bản dễ dàng tiếp cận đầy đủ về Hướng Dẫn Thông Tin và chọn Phiếu Bầu Qua Thư Có Thể Tiếp Cận Dễ Dàng trên trang mạng để tải.

Thông Tin Chi Tiết về việc Bầu-qua-Thư

Truy cập thông tin chi tiết về việc bầu-qua-thư bao gồm các hướng dẫn và cần phải làm gì nếu quý vị quên ký tên trên phong bì của phiếu Bầu-qua-Thư. Hãy bấm vào trình duyệt bên dưới để vào trang VBM của chúng tôi.

Theo Dõi Phiếu Bầu

Theo dõi phiếu bầu của quý vị bằng cách sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm mới được thiết kế lại của chúng tôi. Hãy dùng ngày tháng năm sinh và số bằng lái xe của quý vị để xem thông tin cử tri cá nhân và theo dõi phiếu bầu của quý vị.