Các Nguồn Thông Tin cho Cử Tri


Lợi Thế của Cử Tri – Liên Minh Nữ Cử Tri California
Tìm hiểu các thông tin có chiều sâu về những gì được trình bày trên lá phiếu của quý vị. Lợi Thế của Cử Tri California được tài trợ bởi MapLight và Quỹ Giáo Dục của Liên Minh Nữ Cử Tri California.

Tập Sách Hướng Dẫn Thông Tin Chính Thức cho Cử Tri của California
Tập Sách Hướng Dẫn này có thể giúp quý vị đưa ra những quyết định sau khi đã có đầy đủ thông tin. Tập sách này bao gồm các phân tích khách quan, những biện luận ủng hộ và phản đối các dự luật, lời phát biểu của ứng cử viên, Luật về Quyền của Cử Tri, và các thông tin quan trọng khác.

Xem Tập Sách Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri của quý vị
Có những thông tin gì trên lá phiếu của quý vị? Hãy tìm hiểu bây giờ! Tập Sách Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri của quý vị bao gồm thông tin về tất cả các ứng cử viên và các dự luật sẽ có trên lá phiếu của quý vị, cũng như các thông tin quan trọng về Bầu Cử.