Tài Nguyên Bầu Cử


Lợi Thế của Cử Tri – Liên Minh Cử Tri Phụ Nữ của California
Tìm hiểu thông tin sâu rộng về những gì có ở trong lá phiếu của quý vị.  Lợi Thế của Cử Tri California được gửi đến quý vị bởi MapLight và Quỹ Giáo Dục của Liên Minh Cử Tri Phụ Nữ California.

Tập Sách Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Chính Thức của Tiểu Bang California
Tập Sách Hướng Dẫn này có thể giúp quý vị đưa ra những quyết định có ý thức.  Tập sách bao gồm các phần phân tích khách quan, các biện luận ủng hộ và chống lại về nhiều các dự luật, lời tuyên bố của ứng cử viên, Các Quyền của Cử Tri, và các thông tin quan trọng khác.

Xem phiếu bầu mẫu của quý vị
Có những gì ở trong lá phiếu của quý vị? Hãy tìm hiểu ngay! Phiếu bầu mẫu của quý vị bao gồm tất cả các ứng cử viên và dự luật sẽ được in trong lá phiếu của quý vị, cũng như các thông tin quan trọng về Cuộc Bầu Cử.