Nhảy đến nội dung

Phiếu Bầu-qua-Thư Đã Được Gửi Lại

Việc Đếm Các Phiếu Bầu-qua-Thư Được Xử Lý Sau Khi Được Gửi Trả Lại trong Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Năm 2021

Các số liệu này được căn cứ trên số lượng phiếu bầu-qua-thư được gửi trả lại sau khi các phiếu bầu này đã được kiểm tra và xác nhận. Biện pháp gửi trả phiếu bầu không được quyết định sau khi có sự xác nhận, và có thể vẫn thể hiện là phiếu bầu vẫn chưa được gửi trả lại trong mục này cho đến lúc sau khi có quy trình xác nhận. Để xem việc đếm sơ lược số lượng phiếu bầu-qua-thư được gửi trả lại, bao gồm các phiếu bầu đã được nhận bởi văn phòng của chúng tôi và sẵn sàng để xử lý, hãy bấm vào đây.