Bản Tuyên Ngôn Phiếu Không Ký Tên


QUAN TRỌNG: Hãy chu đáo đọc những hướng dẫn này trước khi hoàn tất bản tuyên ngôn.
Không làm theo những hướng dẫn này có thể làm lá phiếu của quý vị không được đếm.

1. Để làm chắc rằng phiếu bầu-bằng-thư của quý vị sẽ được đếm, quý vị phải hoàn tất và hoàn trả bản tuyên ngôn của mình càng sớm càng tốt để bản tuyên ngôn đó có thể được nhân viên bầu cử của quận nơi mà khu bầu cử của quý vị tòa lạc nhận lấy không trễ hơn 5:00 giờ chiều trong ngày thứ tám sau Ngày Bầu Cử.

2. Quý vị phải ký tên của mình trên dòng kẻ ở trên (Chữ Ký của Cử Tri).

3. Đặt bản tuyên ngôn trong phong bì gửi thư được đề địa chỉ đến Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. Hãy làm chắc rằng có đủ bưu phí nếu gửi qua thư và rằng địa chỉ của viên chức bầu cử là đúng.

4. Thêm một lựa chọn khác, quý vị có thể nộp bản tuyên ngôn hoàn tất của mình bằng fax đến Sở Ghi Danh Cử Tri tại số 714-567-7556, hoặc nộp bản tuyên ngôn hoàn tất của mình đến một phòng phiếu trong Quận Orange trước giờ đóng phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử.

5. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại số (714) 567-7600.

Tên và họ:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip code: