Theo dõi lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị ở đây bắt đầu vào tuần của ngày 7 tháng Năm. Bằng cách dùng dịch vụ này, quý vị sẽ có thể:

  • Xem được tình trạng của lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị khi phiếu được qua tiến trình gửi thư.

  • Đăng ký để nhận cập nhật tự động về tình trạng phiếu bầu-bằng-thư của quý vị. 

Trước hết chúng tôi sẽ cần xác nhận việc ghi danh của quý vị để tìm thấy tình trạng của lá phiếu riêng của quý vị. Sau khi việc ghi danh của quý vị được xác nhận, quý vị sẽ thấy biểu trưng "OC Ballot Express", và quý vị sẽ có thể xem tình trạng phiếu bầu của mình, hoặc đăng ký cho những cập nhật tự động bằng email hoặc text. 

Bấm vào đây để xem tình trạng của phiếu bầu của quý vị, và xác nhận việc ghi danh của quý vị.