Untitled Document

Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư Thường Xuyên


Để trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên, chỉ cần hoàn tất mẫu đơn sau đây, in ra và trả hoàn lại văn phòng chúng tôi dùng chỉ dẫn được cung cấp trên mẫu đơn này. Luật Tiểu Bang hiện nay yêu cầu chữ ký chính gốc của quý vị ký trên mẫu đơn để trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên.
Tên và họ:
Ngày sinh:
Địa chỉ cư trú:
Thành phố:
Zip code:
Địa chỉ gửi thư
(nếu khác với địa chỉ cư trú):