Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư Khẩn Cấp

Để xin phiếu bầu-bằng-thư khẩn cấp, chỉ cần hoàn tất đơn xin sau đây, in ra và hoàn trả lại văn phòng chúng tôi dùng chỉ dẫn được cung cấp trong đơn xin này. Luật California đòi hỏi rằng đơn xin của quý vị phải được đích thân đem đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana.