Phân Phát Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư

 

Tên của tổ chức hoặc ứng cử viên
phân phát đơn xin phiếu Bầu-bằng-Thư:
Địa chỉ:
Thành phố:
Zip Code:
Số điện thoại:
Lời tuyên bố kế hoạch phân phát:
Tên sẽ hiện trên đơn như đang được cung cấp bởi:

Chọn một:

 

Tôi sẽ thu thập những Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư được hoàn tất. Tôi hiểu rõ rằng tôi không được giữ lại bất cứ Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư được hoàn tất nào hơn 72 tiếng loại trừ những ngày cuối tuần và ngày lễ tiểu bang.

Tôi sẽ không thu thập những Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư được hoàn tất. Tôi sẽ phân phát đơn xin cho cử tri mà muốn bỏ phiếu bằng thư cho chỉ kỳ bầu cử hiện nay.

   

KHI NỘP ĐƠN XIN NÀY, TÔI TUYÊN BỐ DƯỚI SỰ HÌNH PHẠT VỀ TỘI MAN KHAI RẰNG TÔI SẼ ÁP DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP HỢP LÝ ĐỂ LÀM CHẮC CHẮN RẰNG: 1. Người hoặc những người phân phát Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư sẽ không từ chối việc cho phép cử tri tự trả hoàn lại đơn xin của mình. 2. Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư sẽ không bị sửa đổi, xóa đi hoặc thay đổi bằng bất cứ một cách nào, ngoài việc ghi vào tên của ứng cử viên, ủy ban, hoặc tổ chức cung cấp đơn xin, và tôi đồng ý sử dụng kiểu mẫu của đơn xin được cung cấp bởi Sở Ghi Danh Cử Tri. 3. Nếu tôi in ra trước những Đơn Xin Bầu-bằng-Thư với tên của cử tri, địa chỉ, sự lựa chọn đảng và số trọn vẹn của bản chứng thệ, tôi sẽ không dùng băng hoặc danh mục của cử tri ghi danh mà đã hơn 30 ngày. 4. Tôi đã nhận bản thông tin, mà gồm có những yêu cầu liên quan đến Đơn Xin Bầu-bằng-Thư.