Xóa Bỏ Tình Trạng Bầu-bằng-Thư Thường Xuyên

 

Để xóa bỏ tình trạng bầu-bằng-thư thường xuyên, chỉ cần hoàn tất đơn xin sau đây, in ra và trả hoàn lại văn phòng chúng tôi dùng chỉ dẫn được cung cấp ở trên đơn này.

Untitled Document

Tên và họ:
Ngày sinh:
Địa chỉ cư trú:
Thành phố:
Zip Code:
Lý do xóa bỏ tình trạng (tùy chọn):