Xác Nhận Việc Bầu Cử của Quý Vị

Luật ở California (Luật Bầu Cử §19250(c)) đòi hỏi việc sử dụng Bộ Phận Cho Cử Tri Kiểm Soát Được Trên Giấy (VVPAT) cho tất cả các cuộc bầu cử bằng máy điện tử được tổ chức trong California sau ngày 1 tháng Một, 2006. VVPAT được áp dụng đến việc bầu cử tại phòng phiếu. Chúng tôi cũng có sự xác nhận của lá phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Hệ Thống Bầu Cử Hart InterCivic, mà chúng tôi áp dụng trong Quận Orange, gồm có máy in VVPAT mà được chứng nhận để sử dụng trong California.

Máy in VVPAT cho phép cử tri kiểm chứng lại những chọn lựa của mình và so sánh những chọn lựa ấy với trang tóm tắt trên-màn-hình trước khi bấm nút gửi lá phiếu vào hệ thống. Máy in VVPAT cũng in ra được ngôn ngữ do cử tri chọn.

Hệ thống VVPAT của Quận Orange đưa ra một giải pháp đơn giản, an toàn, và bền bỉ đáp ứng được những đòi hỏi phức tạp và khác biệt nhau của hệ thống bầu cử bằng điện tử của chúng ta. Sự vận hành đáng tin cậy của bộ phận cho cử tri kiểm soát được trên giấy đã chứng tỏ không cần phải thêm một trang cụ nào nữa trong phòng phiếu. Các cách thức chuyên chở và/hay tàng trữ những bộ phận dù riêng biệt hay chung với quầy bỏ phiếu đều giảm thiểu được mọi ảnh hưởng của những thủ tục và các cơ sở tiếp vận và yểm trợ hiện hữu.

Hãng Hart InterCivic giao máy VVPAT trong một đơn vị chung cho cả máy in/máy thâu được gắn vào quày bỏ phiếu bên cạnh máy bầu cử eSlate. Bộ phận VVPAT cung cấp cho người cử tri phương tiện để cử tri kiểm soát được trên giấy, trình bày ra trên giấy mọi lá phiếu đã bầu, dù cho người cử tri có muốn kiểm soát lại lá phiếu của mình hay không. 

Chúng tôi cũng cung cấp việc xác nhận và theo dõi lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị.