Đạo Luật Quyền Bầu Cử

Vào năm 1965 đã có nhiều nỗ lực phối hợp để cắt đứt sự am hiểu của việc tước quyền công dân, nhưng chỉ đạt sự thành công phải chăng và trong vài phần đã chứng minh gần như không có kết quả. Cùng với vài hành vi bạo lực và khủng bố khác, sự ám sát của những nhà hoạt động cho quyền bầu cử ở Philadelphia và Mississippi tăng lên sự chú ý toàn quốc. Sau cùng, vào ngày 7 tháng Ba, 1965 kỵ binh tiểu bang công kích những người tuần hành hòa bình đi qua Cầu Edmund Pettus ở Selma, Alabama, đang trên đường đi đến thủ đô tiểu bang ở Montgomery. Việc công kích không bị khiêu khích này đã thuyết phục Tổng Thống và Quốc Hội vượt qua sự kháng cự của những nhà lập pháp ở Phía Nam để lập ra pháp luật quyền cử tri có hiệu lực. Tổng Thống Johnson phát hành một cuộc gọi cho luật quyền cử tri vững chắc và những cuộc điều giải được sớm bắt đầu sau đó trong đạo luật mà trở thành Đạo Luật Quyền Bầu Cử.

Quốc Hội quyết định rằng những luật chống lại sự kỳ thị của liên bang hiện hành không đủ để vượt qua sự kháng cự của những viên chức tiểu bang về sự thi hành Tu Chính Số 15. Những cuộc điều giải lập pháp cho thấy rằng nỗ lực của Bộ Tư Pháp để xóa bỏ những hành vi bầu cử kỳ thị qua sự kiện tụng dựa trên từng trường hợp không được thành công trong việc mở ra tiến trình ghi danh; ngay lúc một hành vi hoặc thủ tục kỳ thị được chứng minh bị trái hiến pháp và bị cấm, một điều mới sẽ thay thế vị trí đó và việc kiện tụng sẽ phải bắt đầu lại.

Tổng Thống Johnson ký lập pháp thành luật vào ngày 6 tháng Tám, 1965. Đoạn 2 của Đạo Luật, mà đi theo cặn kẽ ngôn ngữ của tu chính số 15, áp dụng sự ngăn cấm toàn quốc chống lại sự khước từ hoặc sự hạn chế quyền đi bầu cử dựa trên những bài kiểm tra về sự biết viết đọc ở toàn quốc. Ở trong những điều khoản khác, Đạo Luật gồm có những điều khoản thi hành cụ thể chỉ tiêu vào những nơi của quốc gia mà Quốc Hội tin rằng có khả năng kỳ thị nhiều nhất. Dưới Đoạn 5, những phạm vi quyền hạn được bao hàm trong những điều khoản cụ thể này không thể thi hành bất cứ thay đổi nào ảnh hướng đến việc bầu cử cho đến khi Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc Tòa Án Địa Hạt Hòa Kỳ của Địa Hạt Columbia quyết định rằng sự thay đổi không có mục đích kỳ thị và sẽ không có ảnh hưởng kỳ thị. Thêm vào, Bộ Trưởng Tư Pháp có thể chỉ định một quận bao hàm trong những điều khoản cụ thể này cho sự bổ nhiệm của một người chấm thi liên bang để xem xét những điều kiện của những người mà muốn ghi danh bầu cử. Hơn nữa, trong những quận mà người chấm thi liên bang phục vụ, Bộ Trưởng Tư Pháp có thể đòi hỏi rằng người chấm thi liên bang giám sát những hoạt động trong phòng phiếu của quận đó.  

Quận Orange phải cung cấp trợ giúp ngôn ngữ trong Tiếng Tay Ban Nha, Tiếng Trung Hoa, Tiếng Đại Hàn và Tiếng Việt tuân theo luật liên bang. Sự quyết định để cung cấp tài liệu bầu cử và sự trợ giúp trong những ngôn ngữ này được phát hành vào năm 2002 và phải dùng dữ kiện từ Sở Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ 2000 dưới những nguyên tắc được đưa ra trong Đoạn 203 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử.